Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9351/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Fadil Raed

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 9351/22

POSTANOWIENIE
Dnia 21 czerwca 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora

po rozpoznaniu: 21 czerwca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Bank Millennium spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Fadil Raed

w przedmiocie: wniosku o ustanowienie kuratora


postanawia:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Fadil Raed kuratora w osobie sekretarza sądowego Katarzyny Ignaczak;
2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Fadil Raed, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.08.2023