Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7018/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Krystian Rembieliński

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 7018/22

POSTANOWIENIE
Dnia 28 czerwca 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Katarzyna Płuciennik

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: RK Recovery spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Krystianowi Rembielińskiemu

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora

p o s t a n a w i a:

1. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie na podstawie art. 180 k.p.c.
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krystiana Rembielińskiego kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak – pracownika (sekretarz sądowy) Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144§1 k.p.c.;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej, dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.08.2023