Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 474/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.07.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Lucyna Różańska

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 474/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 474/23 z wniosku Gmina Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej w dniu 6 marca 2018 roku w Łodzi Lucynie Różańskiej (PESEL 48031502407), córce Gustawa i Ireny ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Sprinterów 7 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 12 lipca 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.08.2023