Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II N 977/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.07.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Elżbieta Jelinek

O TREŚCI

Sygn. akt II N 977/23

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny informuje, że w dniu 11 lipca 2023 roku został złożony przez Annę Agnieszkę Szkoda i Grzegorza Wojciecha Szkoda w imieniu małoletniego Jakuba Dominika Szkody wykaz inwentarza majątku spadkowego po Elżbiecie Jelinek (PESEL: 57110708029), urodzonej 7 listopada 1957 roku, zmarłej w dniu 19 marca 2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Św. Teresy 114 m. 1. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, jak i wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą oni uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz Sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.08.2023