Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 204/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.08.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Miasto Łódź - Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 204/23

POSTANOWIENIE
Dnia 22 sierpnia 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej: Julia Kapczyńska
po rozpoznaniu: 22 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Miasto Łódź
przeciwko pozwanym: Helenie Żurek i Markowi Żurkowi
w przedmiocie: ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Heleny Żurek kuratora w osobie pracownika sądu Marcina Owczarka;
2. ….

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2023