Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: VI K 839/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 01.07.2023,
w sprawie: termin posiedzenia sądu
Dotyczy: Bartosz Siwiński

O TREŚCI

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30
ZAWIADOMIENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych:
Apteka A jak Apteka
Apteka Doktor Max
Apteka Omega
Apteka Optima
Apteka pod Eskulapem
Apteka Radicula
Apteka Zdrowie
Apteka\"Dar Natury\"
AS-MOT
Benefit SystemS.A.
Cefarm-Łódź sp. z o.o.
Chemservice Sp. z o.o.
CONTRACT
Krzysztof Matysiak
Michał Miller
PARKIETUS sp. j.
Poczta Polska S.A. w Warszawie
PRO-INTERIO
RTV-MAX
Sobieradek
Stefańczyk sp.j.
TONN sp.j.
US AUTO sp. zo.o.,sp.k.

że rozprawa główna w sprawie przeciwko
Bartoszowi Siwińskiemu
odbędzie się dnia 7 września 2023 roku o godz. 11.30 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 221.POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.09.2023