Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 547/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.09.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Tomasz Łukasz Staniszewski

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 547/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 547/23 z wniosku Macieja Staniszewskiego i Wojciecha Staniszewskiego o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 21 grudnia 2022 roku w Łodzi Tomaszu Łukaszu Staniszewskim (PESEL 67042202155), synu Kazimierza i Róży Marii ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Srebrzyńskiej 38 m. 16 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 7 września 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza oraz wnosić o uzupełnienie spisu.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.10.2023