Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II K 144/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.08.2023,
w sprawie: wyrok-inne
Dotyczy: Arkadiusz Antkowiak, Piotr Górecki

O TREŚCI

Sygn. akt II K 144/23WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2023 roku

Sąd w Zgierzu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Adam Zieliński
……………………………….
……………………………….
Protokolant st. sekr. sąd. Anna Królikowska
bez udziału stron
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2023 roku
sprawy:
A. Arkadiusza Antkowiaka, syna Krzysztofa i Marioli z domu Jędrzejczak, urodzonego
w dniu 24 sierpnia 1987 roku w Łodzi,
oskarżonego o to, że:
I. w dniu 11 listopada 2022 roku w Aleksandrowie Łódzkim, powiatu zgierskiego, woj. łódzkiego posiadał wbrew przepisom ustawy substancję psychotropową w postaci MDMA/Ecstasy w ilości 2,53 grama brutto,
tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
II. w dniu 11 listopada 2022 roku w Aleksandrowie Łódzkim, powiatu zgierskiego, woj. łódzkiego prowadził pojazd mechaniczny marki Renault Clio o nr rej. EZG JM47 znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym zawartością 0,77 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

B. Piotra Góreckiego, syna Zbigniewa i Anny z domu Borasa, urodzonego w dniu 29 stycznia 2003 roku w Poddębicach,
oskarżonego o to, że:
w dniu 1 grudnia 2022 roku w Aleksandrowie Łódzkim, powiatu zgierskiego, woj. łódzkiego wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 4,53 grama,
tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przyjął, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i na podstawie art. 500 § 3 i 4 k.p.k. orzeka:

1. oskarżonego Arkadiusza Antkowiaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I, wypełniającego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
2. oskarżonego Arkadiusza Antkowiaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II, wypełniającego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości 30 (trzydziestu) godzin
w stosunku miesięcznym;
3. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego za czyn opisany w punkcie I, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;
4. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zapłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych;
5. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. wymierzone wobec oskarżonego Arkadiusza Antkowiaka w punktach 1 i 2 niniejszego wyroku kary ograniczenia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
w wysokości 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
6. oskarżonego Piotra Góreckiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, wypełniającego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości 30 (trzydziestu) godzin
w stosunku miesięcznym;
7. na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca;
8. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego Arkadiusza Antkowiaka kary ograniczenia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11 listopada 2022 roku godz. 19:25 do dnia 13 listopada 2022 roku godz. 16:34;
9. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego Piotra Góreckiego kary ograniczenia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11 listopada 2022 roku godz. 19:25 do dnia 13 listopada 2022 roku godz. 12:50;
10. na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego wobec oskarżonego Arkadiusza Antkowiaka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy w dniu 11 listopada 2022 roku;
11. zasądza od oskarżonego Arkadiusza Antkowiaka na rzecz Skarbu Państwa kwotę 700 (siedmiuset) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania i zwalnia go od obowiązku ich poniesienia w pozostałej części;
12. zasądza od oskarżonego Piotra Góreckiego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 (czterystu) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania i zwalnia go od obowiązku ich poniesienia w pozostałej części.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.10.2023