Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 833/22

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.10.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą akt I Ns 833/22 w sprawie z wniosku Gminy Grybów toczy się postępowanie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2023 roku, sygn. akt I Ns 833/22, Sąd Rejonowy w Gorlicach zezwolił wnioskodawcy Gminie Grybów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.444,00 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w obrębie Gródek, gmina Grybów, oznaczoną jako działka 1444/1 (powstała z podziału działki ewidencyjnej 1444) o powierzchni 0,0262 ha.

Powyższa kwota zostanie wypłacona osobie lub osobom, które przedstawią dowód prawa własności do wyżej wymienionej nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd Rejonowy w Gorlicach wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru depozytu po wykazaniu swoich praw do przedmiotowej nieruchomości.

Jednocześnie poucza się, że nieodebranie depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu, Urzędu Gminy Grybów, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, spowoduje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejścia jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.01.2024