Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5761
Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 2766/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.11.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: ul. Traktorowa 92/25, 91-148 ŁÓDŹ

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 2766/23

POSTANOWIENIE
Dnia 7 listopada 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora

po rozpoznaniu: 7 listopada 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B w Łodzi

przeciwko pozwanemu: Urszuli Bajkow

w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora

postanawia:
1. Podjąć postępowanie
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Urszuli Bajkow kuratora w osobie sekretarza sądowego Dawida Malinowskiego;
3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Urszuli Bajkow, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.12.2023