Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 541/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.12.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Barbara Janus

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 541/23
Dnia 7 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie
„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o:
1) zezwoleniu Generali Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 10.045,30 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści pięć złotych trzydzieści groszy) tytułem zwrotu należności wobec Henryka Janusa wynikającej z likwidacji NNLife Dobrowolnego Funduszy Emerytalnego;
2) ustanowieniu dla nieznanych spadkobierców Barbary Janus kuratora w osobie Katarzyny Sak (adres koresp.: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109;

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wzywa spadkobierców do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego w terminie 10 lat od dnia upływu 3 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.”
Referendarz Sądowy Marcin Sychowicz

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 21.03.2024