Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 2137/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.02.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Tetiana Vasylenko

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 2137/23

POSTANOWIENIE
Dnia 6 lutego 2024 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora

po rozpoznaniu: 6 lutego 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Bank Millennium spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Tetiana Vasylenko

w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora


postanawia:

1. Podjąć postępowanie,
2. Ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tetiana Vasylenko kuratora w osobie pracownika tutejszego Sądu Patrycji Nowak;
3. Zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Tetiana Vasylenko, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected] Łódź, dnia 7 lutego 2024 r.

*$%$XVIII/1/Nc/2137/23*
Skład sądu: Referendarz Miłosz Sikora
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 2137/23
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Patrycji Nowak pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (adres korespondencyjny Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul. Kościuszki 107/109)
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Tetiana Vasylenko ostatnio zamieszkałego(ej) w ul. Zachodnia 101 MC 4, 90-723 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o zapłatę 6 090,31 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 2137/23Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.03.2024