Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 726/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.02.2024,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 lutego 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 726/23 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Krogulcowi sporządzenie spisu inwentarza po Zbigniewie Jeske, PESEL nr 69101209774, synu Stanisława
i Anny, zmarłym w dniu 24 stycznia 2023 roku w Zgierzu, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Aleksandrowie Łódzkim. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.03.2024