Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 597/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.02.2024,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Paweł Kozanecki

O TREŚCI

Sygnatura akt I Ns 597/23

POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 9 lutego 2024 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Referendarz sądowy Marcin Sychowicz
po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2024 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
przy udziale Pawła Kozaneckiego
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.236,30 zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści groszy) tytułem wykonania zobowiązania wnioskodawcy wynikającego z decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 26 października 2022 roku nr GN-1.7570.1221.2019.MA.;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek Pawła Kozaneckiego bez żadnych warunków;
3. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wnosił o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego oznaczonej kwoty pieniężnej 9.236,30 zł, tytułem odszkodowania ustalonego Decyzją Wojewody Łódzkiego nr GN-1.7570.1221.2019.MA. w skutek szkód trwałych polegajacych na zmniejszeniu wartości nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystanie z nieruchomosci połozonej w obrębie P-9 miasta Łódź, oznaczonej w ewidencji gruntów gruntów jako działka nr 398/2 na powierzchni 0,0783 ha oraz 0,0374 ha w wysokosci 58.551,51 zł. Paweł Kozanecki jest właścicielem udziału 56/1000 działki gruntu nr 398/2. W przedmiotoiwej decyzji wskzano PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie do wykonania zobowiązania poprzez wypłatę wskazanego odszkodowania na rzecz właścicieli działki.
Dłużnik - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usiłował skontaktować się z wierzycielem Pawłem Kozaneckim oraz dwukrotnie przesłał przekazem pocztowym kwotę odszkodowania. Przekazy te zostały zwrócone do nadawcy.

Zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.), odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli:
1) osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub
2) odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Stosownie do treści art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Jak wynika z treści wniosku, w niniejszej sprawie została wprost spełniona przesłanka przewidziana w art. 133 pkt 1 u.g.n. – wypłata odszkodowania napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, bowiem wierzyciel nie podejmuje korespondencji ani przekazów pocztowych. Wobec tego, wniosek jest zasadny.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia. Stosownie do treści art. 520 § 1 k.p.c., każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.08.2024