Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9840/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 9840/22
POSTANOWIENIE
Dnia 8 marca 2024 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Agnieszka Kotwińska - Andrzejewska
po rozpoznaniu: 8 marca 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Przemysławowi Sochaczewskiemu
w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania oraz wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia:
1. podjąć postępowanie w stosunku do pozwanego Przemysława Sochaczewskiego,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Sochaczewskiego kuratora w osobie sekretarza sądowego Anny Zienterskiej,
3. …..


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.04.2024