Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6874/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Andrii Nosach

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 6874/23

POSTANOWIENIE
Dnia 25 marca 2024 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Monika Jasińska

po rozpoznaniu: 25 marca 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Bank MILLENNIUM spółki akcyjnej w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Andrii Nosach

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

postanawia:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrii Nosach kuratora w osobie Wojciecha Charciarka - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku tutejszego Sądu, lokalu Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz w dzienniku ebos.pl z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected] Łódź, dnia 26 marca 2024 r.

*$%$XVIII/1/Nc/6874/23*
Skład sądu: Referendarz Monika Jasińska
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 6874/23
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Wojciecha Charciarka pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrii Nosacha ostatnio zamieszkałego w ul. Tomaszewicza 1/35, 94-048 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 13 488,52 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 6874/23

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2024