Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: III Ns 83/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 21.03.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Magdalena Bassendowska-Karska

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 83/24
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 21 marca 2024 r.
Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, III Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek
po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2024 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Miasto Łódź
przy udziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego Magdaleny Bassendowskiej - Karskiej
postanawia:
1. dokonać spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Magdalenie Bassendowskiej – Karskiej z domu Bassendowska - Karska, córce Kazimierza i Ewy z domu Bassendowska, zmarłej 8 marca 2018 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi,
2. na podstawie art.637 § 3 w zw. z art.6381§1 k.p.c. dokonać ogłoszeń o wydaniu niniejszego postanowienia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu,
3. oddalić wniosek o zlecenie przez sąd komornikowi sądowemu sporządzenia spisu inwentarza.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.05.2024