Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3929/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Paweł Litarski

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 3929/23
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 25 marca 2024 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale
Cywilnym - Sekcji Nakazowej Monika Jasińska
po rozpoznaniu: 25 marca 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Miasto Łódź Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Pawłowi Litarskiemu
w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
pozwanego
postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie,
2 . ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Litarskiego
kuratora w osobie Patrycji Nowak - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi -
Śródmieścia w Łodzi,
3 . o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez okres jednego miesiąca w
budynku tutejszego Sądu, lokalu Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi
Administracyjnej oraz w dzienniku ebos.pl z oznaczeniem sprawy, w której go
ustanowiono
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected]
Łódź, dnia 26 marca 2024 r.
*$%$XVIII/1/Nc/3929/23*
Skład sądu: Referendarz Monika Jasińska
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 3929/23
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)
Urząd Miasta Łodzi- Departament Obsługi i Administracji
ul. Piotrkowska 104
90-926 ŁÓDŹ
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przesyła w załączeniu ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku jako miejscu pobytu Pawła Litarskiego.
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e to z w r ó c i ć Sądowi Rejonowemu z adnotacją co do czasokresu przez który było ono wywieszone.
…………………………………
Na zarządzenie Referendarza
………………………………………….
………………………………………….
(oznaczenie urzędu gminy)
Data …………………………………….
Nr ………………………………………
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było wywieszone od dnia ………….. do dnia …………………
………………………………
(podpis)
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 [email protected]
Łódź, dnia 26 marca 2024 r.
*$%$XVIII/1/Nc/3929/23*
Skład sądu: Referendarz Monika Jasińska
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 3929/23
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)
OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Patrycji Nowak pracownika I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Pawła Litarskiego ostatnio zamieszkałego w ul. Żytnia 7/7, 91-003 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 2 477,14 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 3929/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
…………………………………
Na zarządzenie Referendarza
*) Wybrać odpowiednią formę.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.05.2024