Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: III Ns 19/24

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.07.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Miasto Łódź, Nova Light so.zo.o w Łodzi

O TREŚCI

Sygnatura akt III Ns 19/24
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 5 lipca 2024 r.
Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, III Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek
po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2024 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
przy udziale Nova Light spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
p o s t a n a w i a :
1. zezwolić Miastu Łódź na złożenie do depozytu sądowego kwoty 178,94 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych 94/100) tytułem zwrotu sumy zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w związku z upływem okresu gwarancji zabezpieczających wykonanie umowy numer 333.15/DZ/2017 stanowiącej odsetki ustawowe z opóźnienie naliczone do dnia 15 grudnia 2022 roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona organowi uprawnionemu do reprezentowania Nova Light Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, bez żadnych warunków;
2. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.01.2025