Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: V Ns 203/07/1

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
V Wydział Grodzki


Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Skarb Państwa

O TREŚCI

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt V Ns 203/07/1 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 932,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa),
tytułem odszkodowania za nabytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w gminie Żywiec,
oznaczoną w obrębie Pietrzykowice obejmującą działkę nr 4583/1 o powierzchni 368 m2,
dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że wypłata ww. kwoty ma nastąpić na rzecz osoby lub osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzycieli do odbioru przedmiotu z depozytu sądowego

Miejscowość: Katowice-Wschód
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009