Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: V Ns 227/07/1

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
V Wydział Grodzki


Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: spadkobierców Janiny Walichowskiej córki Edwarda i Stefanii

O TREŚCI

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
w sprawie o sygnaturze akt V Ns 227/07/1

zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 478,75 (czterysta siedemdziesiąt osiem i 75/100) złotych
tytułem odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa 1/4 części nieruchomości położonej w gminie Krzepice (powiat kłobucki), oznaczonej w obrębie Krzepice na karcie mapy nr 3 jako działka nr 3425/1 o pow. 0,0137 ha, zapisanych w KW 16055 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Zamiejscowy Wydział w Kłobucku, z tym zastrzeżeniem, że wpłata tej kwoty nastąpić ma na rzecz spadkobierców Janiny Walichowskiej córki Edwarda i Stefanii - po przedłożeniu prawomocnych postanowień. Wzywa się wierzycieli do odbioru przedmiotu z depozytu sądowego.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009