Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: V Ns 237/07/1

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
V Wydział Grodzki


Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: wierzycieli, którzy udokumentują swój tytuł prawny

O TREŚCI

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
w sprawie o sygnaturze akt V Ns 237/07/1

zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 718 861,00 zł (siedemset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych),
tytułem odszkodowania za nabytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w gminie Kruszyna (powiat częstochowski) oznaczoną w obrębie Łęg na karcie mapy nr 4 jako działka nr 1038 o powierzchni 3,4305 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że wypłata ww. kwoty ma nastąpić na rzecz osoby lub osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzycieli do odbioru przedmiotu z depozytu sądowego.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009