Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: V Ns 220/07/2

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
V Wydział Grodzki


Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: wierzycieli, którzy udokumentują swój tytuł prawny

O TREŚCI

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
w sprawie o sygnaturze akt V Ns 220/07/2

zezwolił w punkcie 1 wnioskodawcy Skarbowi Państwa Wojewodzie Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2093,00 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy) złote
tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Mykanów (powiat częstochowski), oznaczoną w obrębie Łochynia jako działka numer 88/5 o powierzchni 0,0041 ha na karcie mapy nr 1, numer 90/3 o powierzchni 0,0069 ha na karcie mapy nr 1 oraz numer 133/3 o powierzchni 0,0061 ha na karcie mapy nr 4, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osoby lub osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzycieli do odbioru przedmiotu z depozytu sądowego.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009