Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: V Ns 223/07/1

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
V Wydział Grodzki


Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: wierzycieli, którzy udokumentują swój tytuł prawny

O TREŚCI

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
w sprawie o sygnaturze akt V Ns 223/07/1

zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 789,00 zł (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewieć złotych),

tytułem odszkodowania za nabytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w gminie Krzepice (powiat kłobucki), oznaczoną w obrębie Kuźniczka na karcie mapy nr 5 jako działka nr 412/6 o powierzchni 0,0116 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osoby lub osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości. Wzywa się wierzycieli do odbioru przedmiotu z depozytu sądowego.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009