Niedziela 05 lipca 2020 Wydanie nr 4514
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 439/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 02.10.2019

W sprawie: ustanowienie kuratora

Dotyczy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie SA z siedzibą w Warszawie O treści

1. zezwolić Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.616,52 zł (jeden tysiące sześćset szesnaście złotych pięćdziesiąt dwa groszy) tytułem należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość Ubezpieczeń Życie Spółka, środków z polisy numer: 100004209, z rachunku udziałów numer: 101141237;
2. ustalić, że kwota wymieniona w pkt 1 ma być wypłacona wskazanemu uczestnikowi, na jego wniosek, bez konieczności okazywania dodatkowych dokumentów;
3. przyznać Monice Korczyńskiej - kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Zbigniewa Wtorkiewicz, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi - wynagrodzenie w kwocie 96 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych);
4. wypłacić kuratorowi Monice Korczyńskiej, pracownikowi XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, kwotę 96 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 3.UZASADNIENIE

Powszechny Zakłąd Ubezpieczen Życie S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.616,52 zł (jeden tysiące sześćset szesnaście złotych pięćdziesiąt dwa groszy) tytułem zabezpieczenia środków należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. Uczestnikiem wymienionego programu był uczestnik postępowania Zbigniew Wtorkiewicz. Wskazał, że uczestnik nie podał numeru rachunku bankowego na który można by dokonać zwrotu środków należnych uczestnikowi.
Nie ustalono aktualnego miejsca zamieszkania uczestnika. Z akt sprawy wynika, iż uczestnik jest osobą żyjącą, ale nie jest znany jego aktualny adres zamieszkania. Wobec powyższego koniecznym stało się ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika, które to zostało wydane 09 kwietnia 2019 roku. W dniu 13 września 2019 roku kurator złożył wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia.
Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych
we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie
do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych w przypadku braku wskazania przez uczestnika programu rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu, zwracane środki przekazywane są do depozytu sądowego.
Jak wynika z treści wniosku, w niniejszej sprawie została wprost spełniona przesłanka przewidziana przywołanym wyżej przepisie. Wspomniana powyżej kwota depozytu jako zabezpieczenie środków należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w związku z niemożnością jej wypłaty bezpośrednio do rąk uczestnika musi zostać wpłacona jako depozyt. W związku z czym zachodzi konieczność złożenia wspomnianych środków pieniężnych w kwocie 1.616,52 zł do depozytu sądowego, zgodnie z brzmieniem ustawy.
Dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Zbigniewa Wtorkiewicz, postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2019 roku, ustanowiono kuratora w osobie Moniki Korczyńskiej, pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Kurator pozostawił przedmiotowy wniosek o złożenie do depozytu sądowego przedmiotowej kwoty do uznania Sądu. W związku z brakiem sprzeciwu co do niniejszego wniosku, Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji.
Sąd ustalił, że kwota złożona do depozytu, jest kwotą z tytułu zabezpieczenia środków należnych uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna po likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego Pogodna Przyszłość, z polisy numer: 100004209, z rachunku udziałów numer: 101141237. Dlatego też orzeczono jak w pkt 2 sentencji.
Stosownie do treści art. 6933 § 3 k.p.c., jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd ustanawia kuratora. Przepis art. 510 § 2 k.p.c. stosuje się odpowiednio. Zgodnie z dyspozycją art. 510 § 2 zd. 2 k.p.c., w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. Z brzmienia obu cytowanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustanowienie kuratora dla nieznanego wierzyciela jest obowiązkiem Sądu i powinno nastąpić ex officio, nawet w braku wniosku dłużnika. Wobec tego, w analizowanej sytuacji procesowej nie ma podstaw do stosowania art. 1304 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., przewidującego wezwanie do uiszczenia zaliczki na poczet czynności połączonej z wydatkami. Przepis ten dotyczy bowiem jedynie czynności wnioskowanych przez stronę, zaś w § 5 przewiduje rygor pominięcia czynności połączonej z wydatkami, którego zastosowanie jest niemożliwe ze względu na treść art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 zd. 2 k.p.c. Z tego względu Sąd z urzędu ustanowił kuratora.
W dniu 13 września 2019 roku kurator złożył wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia.
Jak stanowi art. 5 ust 1 pkt 3 u.k.s. wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie. Ustanowienie kuratora jest więc czynnością połączoną z wydatkami na wynagrodzenie kuratora. Z kolei wydatki te należą do kosztów sądowych (art. 2 u.k.s.)
Wobec tego, iż Sąd nie orzekł w niniejszej sprawie o obowiązku poniesienia kosztów sądowych, na które złożyło się wynagrodzenie kuratora, przyznanie kuratorowi wynagrodzenia jest uzasadnione. Kosztami wynagrodzenia kuratora Sąd obciążył Skarb Państwa opierając się na dyspozycji art. 83 u.k.s. Sąd miał na uwadze, że zgodnie art. 83 ust. 2 u.k.s. w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach stosując odpowiednio przepisy art. 113 u.k.s. Przepisy te nie pozwalają jednak na obciążenie wnioskodawcy ani nieznanych uczestników postępowania kosztami wynagrodzenia kuratora.
Przepis art. 113 u.k.s. zredagowany został bowiem w sposób nawiązujący się do spraw spornych, jego ideą jest obciążenie nieuiszczonymi kosztami strony przegrywającej. Tymczasem, zasadne złożenie do depozytu sądowego leży tak samo w interesie dłużnika (który może zwolnić się z długu) jak i wierzyciela (któremu zabezpiecza możliwość zaspokojenia się). Wobec tego, nie można uznać że istnieją podstawy do obciążenia nieznanych uczestników postępowania kosztami kurateli na podstawie art. 113 § 1 u.k.s. (abstrahując od faktycznej możliwości wykonania takiego orzeczenia). Niedopuszczalne byłoby także obciążenie tymi kosztami uczestników wskazanych we wniosku, skoro nie jest wiadome, czy są oni wierzycielami wnioskodawcy. Nie ma również podstaw do zastosowania art. 113 ust. 2 u.k.s. przewidującego możliwość ściągnięcia omawianej należności z zasądzonego roszczenia, bowiem w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie jest zasądzane żadne świadczenie. Z tych względów, ciężar należnego kuratorowi wynagrodzenia musi zostać ostatecznie poniesiony przez Skarb Państwa.
Wobec powyższego orzeczono jak w pkt 3 i 4 sentencji postanowienia.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 02.11.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.