Wtorek 25 lutego 2020 Wydanie nr 4383
notice
Sygnatura akt: INs 256/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 06.11.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie -Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Gmina Żytno O treści

Sygnatura akt I Ns 256/19
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 6 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący SSR Tomasz Kotkowski
po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
przy udziale Gminy Żytno i kuratora ustanowionego dla nieznanych wierzycieli
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 558 (pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Żytno, gm. Żytno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1228/1 o powierzchni 0,0006 ha, stwierdzone decyzją Wojewody Łódzkiego nr 83/18 z dnia 14 maja 2018 r., znak IR-II.7820.19.2017 (JN);
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 14 maja 2018 r., przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. (…);
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Za zgodność świadczy
Starszy sekretarz sądowy
Katarzyna Sak
UZASADNIENIE

Województwo Łódzkie wnosiło o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na wniosek osób, które wykażą, że w dniu wydania decyzji przysługiwało im prawo własności przedmiotowej nieruchomości.

Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204), odszkodowanie (z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości) wpłaca się do depozytu sądowego, jeżeli:
1) osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub
2) odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Stosownie do treści art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Ja wynika z treści wniosku, w niniejszej sprawie została wprost spełniona przesłanka przewidziana w art. 133 pkt 2 u.g.n. – wnioskodawca został zobligowany do złożenia wniosku w ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja ta wskazuje z kolei na nieuregulowany stan prawny nieruchomości (k. 9). Wobec tego, wniosek jest zasadny.
Stosownie do treści art. 6933 § 3 k.p.c., jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd ustanawia kuratora. Przepis art. 510 § 2 k.p.c. stosuje się odpowiednio. Zgodnie z dyspozycją art. 510 § 2 zd. 2 k.p.c., w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. Z brzmienia obu cytowanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustanowienie kuratora dla nieznanego wierzyciela jest obowiązkiem Sądu i powinno nastąpić ex officio, nawet w braku wniosku dłużnika. Wobec tego, w analizowanej sytuacji procesowej nie ma podstaw do stosowania art. 1304 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., przewidującego wezwanie do uiszczenia zaliczki na poczet czynności połączonej z wydatkami. Przepis ten dotyczy bowiem jedynie czynności wnioskowanych przez stronę, zaś w § 5 przewiduje rygor pominięcia czynności połączonej z wydatkami, którego zastosowanie jest niemożliwe ze względu na treść art. 6933 § 3 k.p.c. i art. 510 § 2 zd. 2 k.p.c. Z tego względu Sąd z urzędu ustanowił kuratora, zaś kosztami jego działania obciążył Skarb Państwa, opierając się na dyspozycji art. 83 u.k.s.c. Sąd miał na uwadze, że zgodnie art. 83 ust. 2 u.k.s.c. w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach stosując odpowiednio przepisy art. 113 u.k.s.c. Przepisy te nie pozwalają jednak na obciążenie wnioskodawcy ani nieznanych wierzycieli kosztami wynagrodzenia kuratora. Przepis art. 113 u.k.s. zredagowany został bowiem w sposób nawiązujący się do spraw spornych, jego ideą jest obciążenie nieuiszczonymi kosztami strony przegrywającej. Tymczasem, zasadne złożenie do depozytu sądowego leży tak samo w interesie dłużnika (który może zwolnić się z długu) jak i wierzyciela (któremu zabezpiecza możliwość zaspokojenia się). Wobec tego, nie można uznać że istnieją podstawy do obciążenia nieznanych wierzycieli kosztami kurateli na podstawie art. 113 § 1 u.k.s.c. (abstrahując od faktycznej możliwości wykonania takiego orzeczenia). Nie ma również podstaw do zastosowania art. 113 ust. 2 u.k.s.c. przewidującego możliwość ściągnięcia omawianej należności z zasądzonego roszczenia, bowiem w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie jest zasądzane żadne świadczenie. Z tych względów, ciężar należnego kuratorowi wynagrodzenia musi zostać ostatecznie poniesiony przez Skarb Państwa.
Wysokość wynagrodzenia kuratora określono na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U.2018.536) w zw. z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800).
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia. Stosownie do treści art. 520 § 1 k.p.c., każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Za zgodność świadczy
Starszy sekretarz sądowy
Katarzyna Sak

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 08.05.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.