Czwartek 21 stycznia 2021 Wydanie nr 4714
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2016-05-12
Data orzeczenia:
12 maja 2016
Data publikacji:
29 listopada 2018
Sygnatura:
III Kow 445/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Tadeusz Stodoła
Protokolant:
st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz
Hasła tematyczne:
Dozór Elektroniczny
Podstawa prawna:
art. 43la§1, art. 43la§2 ustawy o SDE
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.445/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 12.05.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej – Mieczysława Buksy po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego T. P. (P.) s. M. o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.43 la § 1 w zw. z art.43 la § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)

postanawia:

udzielić skazanemu T. P. (P.) s. M. i T., ur. dnia (...) w S., nr PESEL (...) zezwolenia na odbycie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w S. z dnia 22.02.2016r., sygn. akt XIV K 763/15 za czyn z art.178a§1kk w zw. z art.178a§4kk, poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, w ten sposób, że:

I.  na podstawie art.43na ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w miejscowości: (...)-(...) U., (...)

II.  na podstawie art.43na pkt 1, 8, 10 cyt. powyższej ustawy określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j.

a). od poniedziałku do soboty w godz.6.00 -16.00 - w celu wykonywania pracy zarobkowej;

b). w każdą niedzielę w godz.10.00-14.00 - w celu wykonywania praktyk religijnych i utrzymywania więzi rodzinnych;

III.  na podstawie art.43 na pkt 1 w zw. z art.72§1 pkt 4,5 i 7kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

-.

-

wykonywania pracy zarobkowej;

-

powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających;

-

unikania kontaktów ze środowiskiem przestępczym;

IV.  na podstawie art.43 lh § 1 pkt 1 cyt. powyższej ustawy, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

V.  na postawie art.43 lh § 1 pkt 2 cyt. powyżej ustawy, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...) ) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

UZASADNIENIE

Skazany T. P. wystąpił do Sądu z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wskazując na możliwość spłaty zobowiązań finansowych oraz chęć zabezpieczenia lokalu który może stracić.

Wniosek jest zasadny.

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2016r., w sprawie XIV K 763/15 Sąd Rejonowy w S.wymierzył T. P., za czyn z art.178a§1kk w zw. z art.178a§4kk, karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 5 marca 2016r.

Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art.43 la§1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Skazany posiada również stałe miejsce pobytu, tj. (...)-(...) U., (...) (...), zaś wspólnie z nim zamieszkująca konkubina A. J. wyraziła zgodę na odbywanie przez niego kary w tym systemie. Wynika to z oświadczenia z dnia 6.04.2016r. załączonego do akt przedmiotowej sprawy. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją także na przeszkodzie możliwości techniczno – organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej „warunkami technicznymi”.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Z załączonego do akt przedmiotowej sprawy wywiadu środowiskowego z dnia 14.04.2016r. wynika, że skazany na wolności mieszka wraz z konkubiną A. J. oraz małoletnią córką. Układa z nimi właściwe relacje. W przeszłości, skazany pracował w firmie (...) S.A. w D., a przez ostatnie 10 lat wykonywał prace w Zakładzie Usług (...) z siedzibą w (...), w charakterze pilarza-drwala. Obecnie, jest zatrudniony na ½ etatu i osiąga dochód w wysokości 900 złotych miesięcznie który przeznacza na utrzymanie rodziny. Jego zachowanie, w miejscu zamieszkania jest pozytywne i nie budzi zastrzeżeń. Skazany nie nadużywa alkoholu, nie zażywa środków odurzających. Przestrzega porządku prawnego i zasad współżycia społecznego. Aktualnie, wobec niego nie toczy się żadne postępowanie karne.

Stwierdzić więc należy, skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu penitencjarnego, odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Dlatego też, uznając wniosek T. P. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego za zasadny, należało postanowić jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.