Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: II Cz 873/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-01-31
Data orzeczenia: 31 stycznia 2014
Data publikacji: 2 lipca 2018
Data uprawomocnienia: 31 stycznia 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział: II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Piotr Starosta
Sędziowie: Bogumił Goraj
Aurelia Pietrzak

Protokolant:
Hasła tematyczne: Egzekucja Z Nieruchomości
Podstawa prawna: art. 969 § 1 k.p.c.

Sygn. akt: II Cz 873/13

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący – SSO Piotr Starosta

Sędziowie – SO Bogumił Goraj

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku (...) S.A. z siedzibą w W.

z udziałem M. S.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia P. S. na postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie IX Zamiejscowy Wydział Cywilny w Żninie z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt: IX Co 322/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 873/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Szubinie IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Żninie stwierdził utratę przez nabywcę P. S. rękojmi oraz wygaśnięcie skutków przybicia nieruchomości położonej w O., dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą nr (...) udzielonego postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 r.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Rejonowy wskazał, że nabywca został wezwany do uiszczenia reszty ceny nabycia w/w nieruchomości w terminie 14 dni. Wezwanie zostało doręczone w dniu 17 maja 2013 r., zaś nabywca uiścił wymaganą kwotę dopiero w dniu 7 czerwca 2013 r. Jednocześnie nabywca nie wnosił o oznaczenie dłuższego terminu uiszczenia ceny nabycia.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł nabywca, wnosząc o jego anulowanie i zaliczenie wadium do ceny nabycia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy, termin do uiszczenia reszty ceny nabycia upływał z końcem czternastego dnia od momentu odebrania wezwania przez nabywcę, tj. z końcem dnia 31 maja 2013 r. Nabywca dokonał wpłaty dopiero w dniu 7 czerwca 2013 r. Okoliczności tych skarżący nie kwestionował.

Zgodnie z art. 969 § 1 k.p.c., jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Zarzuty podniesione przez skarżącego w zażaleniu nie mogły zostać uwzględnione. Jeżeli skarżący zdawał sobie sprawę, że nie zdoła zachować terminu wskazanego przez Sąd powinien był złożyć wniosek o oznaczenie dłuższego terminu do uiszczenia ceny nabycia stosowanie do art. 967 zd. 2 k.p.c. Jeśli zaś nie zachował terminu bez swojej winy powinien złożyć wniosek o jego przywrócenie w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c.

Wobec powyższego, niezachowania terminu do uiszczenia reszty ceny nabycia i biernej postawy nabywcy, Sąd Rejonowy zobligowany był do stwierdzenia utraty rękojmi i wygaśnięcia skutków przybicia, co też słusznie uczynił.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako niezasadne na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij