Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 261/16

Tytuł: Sąd Rejonowy w Mielcu z 2016-05-17
Data orzeczenia: 17 maja 2016
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 5 lipca 2016
Sąd: Sąd Rejonowy w Mielcu
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Bogumiła Michalska
Sędziowie:
Protokolant: st. asyst. sędz. Izabela Trojanowska
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt I Ns 261/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Bogumiła Michalska

Protokolant: st. asyst. sędz. Izabela Trojanowska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Mielcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu

przy udziale H. P.

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

postanawia

I. zezwolić Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w Mielcu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) wchodzącej w skład masy spadkowej po zmarłej T. T., córce W. i M.,

II. ustalić, że kwota wymieniona w punkcie I-szym postanowienia ma być wypłacona spadkobiercom T. T., po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. wnioskodawca Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu wniósł o złożenie do depozytu sądowego kwot o wartości 300,00 zł należnej zmarłej T. T. z tytułu zwrotu zryczałtowanej równowartości wydatków uiszczonej przez nią w dniu 7 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt II K. 787/11.

Uzasadniając żądanie, wnioskodawca podał, że nie jest mu znany krąg spadkobierców zmarłej T. T., ani tym bardziej miejsce ich pobytu, stąd zwrot kwoty 300,00 zł wchodzącej w skład masy spadkowej po niej, nie jest fizycznie możliwy.

Sąd w oparciu o oświadczenie H. P. ustalił, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po T. T. nie było prowadzone. T. T. pozostawiła córkę H. P. oraz syna , którego danych nie podano ( v. k- 12).

W myśl art. 693 3 § 1 k.p.c. jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sąd zarządza umieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomości publicznej; może je również ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponieważ w świetle okoliczności przytoczonych we wniosku, żądanie dłużnika jest prawnie uzasadnione – należało orzec jak w sentencji orzeczenia na podstawie art. 467 pkt 1k.c., art. 693 1 k.p.c. Sędzia

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...) (...) (...) (...) (...)

(...)

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij