Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Cz 185/16

Tytuł: Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-04-29
Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016
Data publikacji: 8 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia: 29 kwietnia 2016
Sąd: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział: II Wydział Cywilny
Przewodniczący: Wojciech Vogt
Sędziowie: Barbara Mokras
Janusz Roszewski –

Protokolant:
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt II Cz 185/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. G.

przy udziale B. G.

o podział majątku wspólnego

na skutek zażalenia uczestniczki postępowania B. G.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt I Ns 712/11

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Mokras SSO Wojciech Vogt SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 185/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek uczestniczki postępowania B. G. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o podział majątku wspólnego małżeńskiego.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniosła uczestniczka postępowania B. G. zaskarżając postanowienie w całości, wnosząc o jego zmianę i uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w całości.

Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu – w istocie - naruszenie art. 730 1 § 1 i § 2 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie pomimo istnienia przesłanek do udzielenia zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy uznać za nietrafny zarzut skarżącej naruszenia art. 730 1 § 1 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie, polegający na tym, że zaskarżonym postanowieniem nie udzielno zabezpieczenia pomimo uprawdopodobnienia istnienia roszczenia oraz interesu prawnego uczestniczki postępowania w jego udzieleniu.

Uzasadniając ten zarzut skarżąca podniosła, że w niniejszej sprawie wnioskodawca podejmuje działania procesowe zmierzające do przedłużania postępowania, co świadczy o istnieniu po jego stronie braku faktycznej chęci dokonania na rzecz uczestniczki postępowania spłaty z tytułu podziału majątku wspólnego. Nadto skarżąca wskazała, że za istnieniem obawy otrzymania spłaty przemawia również to, że wnioskodawca nie posiada wolnych środków pieniężnych. Dodatkowo skarżąca podniosła, że Sąd I instancji nie dokonał ustalenia, czy uzyskiwane przez wnioskodawcę środki pieniężne z tytułu pożytków z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej są wystarczające do dokonania przedmiotowej spłaty, jak również tego, czy wartość posiadanych przez wnioskodawcę ruchomości i nieruchomości będzie wystarczająca do pokrycia należności uczestniczki postępowania z tytułu podziału majątku wspólnego.

Podane wyżej argumenty nie zasługują na uwzględnienie. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym z samej treści wniosku o udzielenie zabezpieczenia, wynika, że wnioskodawca posiada majątek m.in. w postaci nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) położoną w K., jak również nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) położonej w K., jak również wierzytelności z tytułu udziału w zysku w spółce cywilnej (...). Z przedmiotowej treści wniosku wynika również, że wnioskodawca dokonuje zakupu nieruchomości i samochodów, co świadczy o tym, iż dysponuje możliwością uzyskania wolnych środków pieniężnych, które jest w stanie przeznaczać na zakup środków trwałych, posiadających wymierną wartość majątkową. W tym stanie rzeczy nie można wiarygodnie twierdzić, że istnieje uzasadniona obawa, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przeciwko takiemu uznaniu nie może przemawiać podnoszona przez skarżącą okoliczność ewentualnego celowego przedłużania przez wnioskodawcę postępowania o podział majątku wspólnego, dopóki nie zostanie uprawdopodobnione, że powoduje to co najmniej poważne utrudnienia w otrzymaniu przez uczestniczkę postępowania spłaty należności z tytułu dokonania podziału majątku. Odnosząc się z kolei do podnoszonej przez skarżącą kwestii braku ustalenia przez Sąd a quo, czy uzyskiwane przez wnioskodawcę środki pieniężne z tytułu pożytków z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wartość posiadanych przez wnioskodawcę ruchomości i nieruchomości będą wystarczające do dokonania na rzecz uczestniczki postępowania spłaty z tytułu podziału majątku wspólnego, to należy stwierdzić, iż tego rodzaju ustalenia będą niewątpliwie dokonane w dalszym toku postępowania i od wyniku tego ustalenia zależeć będzie rozstrzygnięcie w zakresie żądań wniosku o dokonanie podziału majątku wspólnego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 ֻ§ 2 k.r.o., orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

SSO Barbara Mokras SSO Wojciech Vogt SSO Janusz Roszewski

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij