Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: II Cz 663/15

Tytuł: Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-10-26
Data orzeczenia: 26 października 2015
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 26 października 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział: II Wydział Cywilny
Przewodniczący: Henryk Haak
Sędziowie: Paweł Szwedowski
Marian Raszewski –

Protokolant:
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt II Cz 663/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 26 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Henryk Haak

Sędziowie: S.S.O. Paweł Szwedowski

S.S.O. Marian Raszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi dłużnika (...) Spółka z o.o. z siedzibą we W. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu E. M. w sprawie Km 862/12

z udziałem wierzyciela (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

w przedmiocie zażalenia (...) Spółka z o.o. z siedzibą we W.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt I Co 3995/13

postanawia:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 663/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu odrzucił, jako spóźnione, zażalenie dłużnika (...) Spółka z o.o. z siedzibą we W..

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł dłużnik domagając się jego zmiany a ewentualnie jego uchylenia. W uzasadnieniu wskazano, że zażalenie datowane było na dzień 30 czerwca 2015 r., stąd nie ma znaczenia nadanie go w placówce pocztowej dopiero w dniu 7 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Analizując zarzuty zażalenia wskazać należy, że są one oczywiście niezasadne. Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy w myśl art. 394 § 2 k.p.c. tygodniowy termin do wniesienia zażalenia liczony jest od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 165 § 2 k.p.c. jedynie oddanie pisma w placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. W konsekwencji brzmienie obowiązujących przepisów jednoznacznie przesądza o fakcie, że data wskazana przez stronę w piśmie, jako chwila jego sporządzenia, nie ma żadnego znaczenia dla oceny zachowania terminu do wniesienia pisma do sądu i zachowania terminu do dokonania czynności procesowej.

Odnosząc się do drugiego z zarzutów wskazać należy z całą stanowczością, że skoro niniejsza sprawa wszczęta została na skutek wniesienia skargi na czynność komornika dokonanej w toku postępowania egzekucyjnego, to stosownie do brzmienia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podmiot egzekwowany jest dłużnikiem.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij