Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-14
Data orzeczenia:
14 lutego 2014
Data publikacji:
16 września 2016
Data uprawomocnienia:
14 lutego 2014
Sygnatura:
IX Pz 2/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kubasińska-Malcher
Sędziowie:
Maria Konieczna
Maria Olszowska
Protokolant:
asystent sędziego Katarzyna Bienek
Teza:
Istnieje możliwość odstępstwa od zasady wyrażonej w art.203 par.2 kpc, że obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego obciąża powoda w przypadku cofnięcia pozwu.Dopuszczalne jest orzeczenie o uznaniu pozwanego za stronę przegrywającą proces w sytuacji , gdy powód cofnął pozew w związku z zaspokojeniem jego roszczenia w toku postępowania przez pozwanego dopiero po upływie ustawowych terminów dochodzenia tych roszczeń przed Sądem.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt IX Pz 2/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Ośrodek (...) w R. Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na posiedzeniu niejawnym

Przewodniczący: SSO Barbara Kubasińska - Malcher

Sędziowie: SSO Maria Konieczna

SSO Maria Olszowska

Protokolant: asystent sędziego Katarzyna Bienek

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014r. w Rybniku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko Starostwu Powiatowemu w R.

o uznanie wypowiedzenia warunków pracy za bezskuteczne

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2013r. sygn. akt VP 364/13

p o s t a n a w i a:

1.  oddalić zażalenie,

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powódki S. K. kwotę 60,00 zł ( sześćdziesiąt złotych 00/100 ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego postępowania zażaleniowego

Sędzia Przewodniczący Sędzia

SSO Maria Konieczna SSO Barbara Kubasińska - Malcher SSO Maria Olszowska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20.11.2013r. Sąd Rejonowy w Rybniku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w pkt1 umorzył postępowanie i w pkt 2 zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.730,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd ten wskazał, iż powódka S. K. wniosła pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy przeciwko Starostwu Powiatowemu w R.. W piśmie procesowym nadanym w dniu 15.11.2013r. powódka cofnęła pozew wskazując, iż strona pozwana pismem z dnia 14.11.2013r.cofnęła złożone wypowiedzenie warunków pracy. W związku z cofnięciem pozwu strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu, a także zwrotu połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

Sąd zważył, iż zgodnie z art.203§1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, przy czym w oparciu o art.203§4 k.p.c. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza

do obejścia prawa. Regulację tę w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych uzupełnia art.469 k.p.c., zgodnie z którym Sąd uzna zawarcie ugody, cofnięcie pozwu, sprzeciwu lub środka odwoławczego oraz zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia,

za niedopuszczalne także wówczas, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego. Z okoliczności sprawy nie wynika, aby cofnięcie pozwu było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zmierzało do obejścia prawa bądź naruszało słuszny interes pracownika i stąd należy uznać, iż powódka skutecznie cofnęła pozew.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art.203§1 i 4 k.p.c. oraz art.469 k.p.c.

w związku z art.355§1 k.p.c. umorzył postępowanie.

Orzekając o zwrocie kosztów procesu Sąd miał na względzie, iż wprawdzie zasadą jest, że przy cofnięciu pozwu obowiązek zwrotu kosztów obciąża powoda ( art.203§3 k.p.c. ) jednakże obowiązek ten może wyjątkowo nie obciążać strony cofającej pozew lecz stronę przeciwną, jeżeli wystąpienie z pozwem było niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. Okoliczność, iż pozwany cofnął złożone powódce wypowiedzenie warunków pracy dopiero po upływie ustawowych terminów dochodzenia tego rodzaju roszczeń pozwala na przesądzenie, iż pozwany dał powód do wytoczenia powództwa. Tym samym stronie powodowej należał się zwrot poniesionych przez nią kosztów procesu, na które złożyły się: połowa uiszczonej opłaty od pozwu w wysokości 1.670,00 zł ( połowa zostanie zwrócona powódce odrębnym zarządzeniem ) oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 60,00 zł ustalone w oparciu o §12 ust.1 pkt 1 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie …

( t.j. z 2013r, poz.461 ).

Zażalenie na postanowienie w zakresie jego pkt 2 wniósł pozwany zarzucając

mu naruszenie art.203§3 k.p.c. przez zaniechanie zawiadomienia pozwanego o cofnięciu pozwu w sytuacji, gdy cofnięcie nastąpiło poza rozprawą.

Wskazując na powyższe pozwany domagał się zmiany postanowienia w zaskarżonej części, umorzenia postępowania oraz zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany podniósł, iż zgodnie z art.203§3 k.p.c. jeżeli powód skutecznie cofnął pozew poza rozprawą, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, powinnością Sądu było odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień 31.01.2013r.

i zawiadomienie pozwanego o dokonanym cofnięciu. W niniejszej sprawie Sąd bezzasadnie zaniechał obowiązku powiadomienia pozwanego, który w ten sposób nie mógł skorzystać

z przysługującego mu prawa złożenia wniosku o przyznanie kosztów procesu oraz nie mógł się odnieść do wniosków i twierdzeń strony powodowej zawartych w piśmie z dnia 14.11.2013r., co należy uznać za rażące naruszenie przytoczonego przepisu.

W odpowiedzi na zażalenie powódka wniosła od oddalenie zażalenia w całości oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powódka wskazała, iż podniesione przez stronę pozwaną zarzuty uznać należy za nieuzasadnione. Powódka wniosła pozew w niniejszej sprawie

z zachowaniem ustawowych terminów. Pozwany cofnął oświadczenie o wypowiedzeniu uwzględniając tym samym co do zasady żądanie pozwu już po wysłaniu przez Sąd na jego adres odpisu pozwu. Gdyby pozwany cofnął oświadczenie o wypowiedzeniu wcześniej

to powódka zachowałaby prawo do zwrotu całej uiszczonej opłaty sądowej.

W tej sytuacji powódka pismem z dnia 14.11.2013r. cofnęła pozew co do roszczenia głównego oraz co do żądania zwrotu kosztów w połowie, to jest co do tej części, która zostanie jej zwrócona przez Sąd. W stosunku do dalszej połowy opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego żądanie nie zostało cofnięte i wyraźnie to wynika z pkt 3 pisma

z dnia 14.11.2013r.

W tej sytuacji rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów winno było być dokonane

w oparciu o art.98 k.p.c. jako, że strona pozwana dała powód do wytoczenia powództwa i jest stroną przegrywającą spór zważywszy na to, że z opóźnieniem zweryfikowała swoje stanowisko stanowiące podstawę sporu.

Rozpoznając zażalenie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.203§2 k.p.c. pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

W przypadku cofnięcia pozwu zasadą jest ( wynikającą z cytowanego

art.203§2 k.p.c. ), że obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia.

Niemniej jednaj w świetle utrwalonego w tym zakresie orzecznictwa sadowego dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy cofnięcie pozwu wiązało się

z zaspokojeniem roszczenia powoda w toku postępowania, gdy wcześniejsze wystąpienie

z pozwem było niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony

( por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29.03.2012r., sygn. akt I ACz 491/12 ). W rozumieniu przepisów o kosztach procesu, a to art.98 k.p.c. pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę.

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznania niniejszej sprawy Sąd Okręgowy uznał, iż prawidłowo Sąd I instancji przyjął, iż skoro pozwany cofnął złożone powódce wypowiedzenie warunków pracy dopiero po upływie ustawowych terminów dochodzenia tego typu roszczeń to tym samym dał powód do wytoczenia przedmiotowego powództwa.

Zatem to pozwanego należy uznać za stronę przegrywającą proces, a w konsekwencji stosując art.98 k.p.c. obciążyć go kosztami procesu, jak w pkt.2 zaskarżonego postanowienia, zgodnie z powołanymi przez Sąd Rejonowy przepisami art.79 ust.1 pkt.3 lit.a ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 90, poz.594 ze zm. ) i §12 ust.1 pkt 1 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie… . Należy zauważyć,

iż pozwany nie kwestionował matematycznego wyliczenia kosztów procesu przez

Sąd I Instancji.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd Okręgowy z mocy art. 385 k.p.c.

w związku z art.397§2 k.p.c. postanowił jak pkt 1postanowienia - oddalił zażalenie jako bezzasadne.

W pkt.2 postanowienia na podstawie art.98 k.p.c. w związku z §13 ust.2 pkt.1, §12 ust.1 pkt 1 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

za czynności adwokackie… Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 60,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego postępowania zażaleniowego.

Sędzia Przewodniczący Sędzia

SSO Maria Konieczna SSO Barbara Kubasińska - Malcher SSO Maria Olszowska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.