Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I ACz 1959/12

Tytuł: Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-12-18
Data orzeczenia: 18 grudnia 2012
Data publikacji: 31 października 2018
Data uprawomocnienia: 18 grudnia 2012
Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Jerzy Geisler
Sędziowie: Mariola Głowacka
Piotr Górecki

Protokolant:
Hasła tematyczne: Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna: art. 788 par. 1 i art. 792 kpc

I ACz 1959/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Mariola Głowacka

SA Piotr Górecki

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2012 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) z siedzibą w K.

z udziałem dłużnika Z. P.

o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2012 roku, sygn. akt: I Co168/12

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1 nadaje klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29.07.2011 r. wydanemu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie I Nc 199/11 wraz z postanowieniem tegoż Sądu z dnia 2.04.2012 r. w tejże sprawie, o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy, przeciwko Z. P., jako dłużnikowi rzeczowemu, z ograniczeniem jej odpowiedzialności do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w P. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P. prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność dłużnika oraz do wysokości sumy hipoteki obciążającej przedmiotową nieruchomość.

b.  w punkcie 2 zasądza od uczestniczki postępowania na rzecz wierzyciela kwotę 117 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2.  zasądzić od uczestniczki postępowania na rzecz wierzyciela kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA P. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu z dnia 29.07.2011 r. w sprawie I Nc 199/11 na rzecz następcy dłużnika z zastrzeżeniem mu prawa powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wierzyciel, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez uwzględnienie wniosku w całości i przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wierzyciela zasługiwało na uwzględnienie.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29.07.2011 r. w sprawie I Nc 199/11, Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał pozwanemu K. N. zapłacić powodowi (...) Bank (...) SA w K. – Oddział w P. kwotę 300.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 22.06.2011 r. tytułem należności głównej oraz kwotę 10.967 zł tytułem kosztów postępowania, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w P. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w P. prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność pozwanego. Nakaz ten uprawomocnił się i został opatrzony klauzulą wykonalności. – k. 207 i 235 w aktach I Nc 199/11.

W księdze wieczystej nr (...) figuruje hipoteka umowna zwykła stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu na rzecz (...) Bank (...) SA w K. Oddział (...) w P..

W dniu 26.04.2012 r. umową sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego przed notariuszem W. D. – nr rep. (...) - K. N. zbył prawo użytkowania wieczystego opisanej wyżej nieruchomości na rzecz Z. P.. – odpis księgi wieczystej nr (...) – k. 53-64

Z powyższego wynika, że Z. P. z chwilą nabycia nieruchomości obciążonej hipotecznie stała się dłużnikiem rzeczowym, odpowiadającym z przysługującego jej prawa do nieruchomości do wysokości sumy hipoteki.

W myśl art. 788 § 1 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wbrew odmiennemu stanowisku Sądu Okręgowego, w ocenie Sądu Apelacyjnego w niniejszym przypadku spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 788 § 1 kpc. Tym samym nie było przeszkód w nadaniu klauzuli wykonalności przedłożonemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko Z. P..

Skoro wierzyciel ma zamiar podjąć akcję prawną przeciwko dłużnikowi rzeczowemu nie można mu odmówić prawa do otrzymania tytułu wykonawczego upoważniającego go do takich kroków.

Zgodnie z art. 792 kpc, jeżeli następca ponosi odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości, należy w klauzuli wykonalności zastrzec mu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym.

Ponieważ dłużnik rzeczowy odpowiada tylko z prawa przysługującego mu do nieruchomości i to do wysokości sumy hipotecznej należało zastrzec uczestniczce postępowania prawo powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na te ograniczenia.

Z uwagi na powyższe zażalenie skarżącego należało uwzględnić, co prowadziło do zmiany zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 12 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 10 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA P. Górecki

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij