Wtorek 16 sierpnia 2022 Wydanie nr 5286
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-02-24
Data orzeczenia:
24 lutego 2015
Data publikacji:
29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
24 lutego 2015
Sygnatura:
III Cz 139/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Lucyna Morys-Magiera
Ewa Buczek Fidyka
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Lucyna Morys - Magiera

SR (del.) E. F.

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2015 roku

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K.

przeciwko dłużnikowi A. W.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 2 grudnia 2014 roku, sygn. akt I Co 2445/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Ewa Buczek – Fidyka SO Danuta Pacześniowska SSO Lucyna Morys - Magiera

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie z 18 lipca 2012r. w sprawie sygn. VI Nc-e 1091468/12. W ocenie Sądu pierwszej instancji załączone przez wnioskodawcę dokumenty nie wykazują przejścia uprawnienia w rozumieniu art. 788 kpc. Z przedłożonych wyciągów z umów i aneksów nie sposób wywnioskować, jakie wierzytelności są przelewane. Wynika to dopiero z załącznika, który został poświadczony za zgodność przez notariusza. Na dokumencie brak jednak informacji by załącznik ten został sporządzony w wymaganej formie, tj. z podpisami notarialnie poświadczonymi. Tym samym załącznik ten nie mógł zostać uznany za dokument urzędowy i stanowić podstawy do nadania klauzuli wykonalności przeciw dłużnikowi.

Zażalenie na to postanowienie złożył wnioskodawca. Domagał się jego zmiany poprzez uwzględnienie wniosku i zasądzenia kosztów postępowania sądowego za obie instancje. W uzasadnieniu wywodził, że przedłożył dokument w formie wymaganej przez art. 788 § 1 kpc. Dokumenty wykazujące przejście uprawnień na wnioskodawcę, a więc wyciąg z umowy przelewu wierzytelności oraz aneksu do tej umowy i załącznika zostały poświadczone za zgodność przez notariusza, który jednocześnie wskazał, że zostały one sporządzone na podstawie dokumentów spełniających wymogi art. 788 § 1 kpc.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z treścią art. 788 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Wymóg z art. 788 § 1 kpc dotyczący formy dokumentującej przejście uprawnień, odnosi się do wszystkich elementów czynności w następstwie której nastąpiła zmiana wierzyciela.

W rozpoznawanej sprawie treść załączonej do wniosku umowy cesji z aneksem nie wskazuje na konkretne wierzytelności podlegające przeniesieniu. Prawa te zostały dokładniej określone dopiero w załączniku do aneksu. Załącznik ten został sporządzony jako zestawienie zaparafowane przez nieustalone bliżej osoby. Treść klauzul uwierzytelniających wyciąg, a sporządzonych przez notariusza 11 października 2014 roku nie jest precyzyjna. Nie wynika z nich, czy poświadczenie własnoręczności podpisów sporządzone na oryginałach dokumentów dotyczy samego aneksu, czy też aneksu i załącznika. Niezależnie od tego z treści klauzul, nie sposób wywnioskować, kto personalnie podpisał załącznik. Ma to o tyle znaczenie, że Sąd, badając skuteczność przejścia uprawnień w trybie art. 788 § 1 kpc, nie ogranicza się do formalnego sprawdzenia czy dokument zawiera urzędowe poświadczenie podpisów, ale bada także umocowanie osób podpisanych na dokumencie obejmującym czynności prawną do działania w imieniu zbywcy i nabywcy wierzytelności.

Tym samym brak było podstaw do uznania, by wnioskodawca przedłożył do akt dokumentację spełniającą wymogi z art. 788 § 1 kpc i warunkującą nadanie klauzuli wykonalności. Podkreślenia wymaga, że omawiany sposób pozwala na uzyskanie tytułu wykonawczego w uproszczonym trybie, a zatem dokumentacja podlegająca badaniu sądu nie powinna wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości.

Dlatego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako bezzasadne, a to na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oraz art. 13 § 2 kpc.

SSR (del.) Ewa Buczek – Fidyka SO Danuta Pacześniowska SSO Lucyna Morys - Magiera

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.