Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I ACz 2042/12

Tytuł: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-11-16
Data orzeczenia: 16 listopada 2012
Data publikacji: 30 października 2017
Data uprawomocnienia: 16 listopada 2012
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Walter Komorek
Sędziowie:
Protokolant:
Hasła tematyczne: Pełnomocnik Procesowy
Podstawa prawna: art. 117 § 2 k.p.c.

Sygn. akt I ACz 2042/12

POSTANOWIENIE

Dnia 16 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Walter Komorek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: A. D.

przeciwko: (...)sp. z o.o. we W.

o uchylenie uchwał

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 26 września 2012 r. sygn. akt I C 1089/12

p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powódki o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Powołując się na treść art. 117 § 5 k.p.c., Sąd ten wskazał, iż udział profesjonalnego pełnomocnika w niniejszej sprawie nie jest potrzebny, gdyż niniejsza sprawa nie jest skomplikowana pod względem prawnym, a powódka sama potrafi sobie poradzić w prowadzeniu procesu.

W zażaleniu na powyższe orzeczenie, powódka wniosła o uwzględnienie jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wskazując że nie posiada żadnej wiedzy prawniczej, w związku z czym należy ją uznać za osobę nieporadną w procesie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie, jako nieuzasadnione, podlegało oddaleniu.

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy prawidłowo przeanalizował oraz odniósł do sytuacji powódki przesłanki wskazane w art. 117 § 5 k.p.c.

Mając na uwadze treść pism składanych przez powódkę, stwierdzić należy, że nie ma ona trudności z prawidłowym formułowaniem swoich żądań i podejmowaniem czynności procesowych. Powódka bowiem właściwie przytacza argumenty na poparcie swoich twierdzeń, wskazuje na fakty, będące w związku logicznym i przyczynowym z zaistniałym w sprawie stanem faktycznym, oraz umiejętnie przytacza okoliczności faktyczne będące podstawą jej żądania.

Powyższe w ocenie Sądu Apelacyjnego dowodzi tego, że powódka nie jest osobą nieporadną i może samodzielnie reprezentować swoje interesy w przedmiotowej sprawie. Podkreślić przy tym trzeba, że sam brak wykształcenia prawniczego, czy posiadanie przez stronę przeciwną profesjonalnego pełnomocnika, nie skutkuje, w świetle treści art. 117 k.p.c., koniecznością przyznania powódce pełnomocnika z urzędu, w sytuacji gdy nie wykazuje ona oznak nieporadności. Zaakcentować również należy, iż do obowiązków strony nie należy wskazywanie określonych przepisów prawa będących podstawą jej żądań, a jedynie określenie i wykazanie okoliczności faktycznych, jakie zaistniały w relacjach ze stroną przeciwną.

Nadto, stosownie do treści art. 5 k.p.c., Sąd w razie uzasadnionej potrzeby będzie mógł udzielić powódce, występującej w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

MW

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij