Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: V Ca 2291/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-05-06
Data orzeczenia: 6 maja 2015
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 6 maja 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział: V Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Piotr Wojtysiak
Sędziowie: Ewa Cylc
Adrianna Szewczyk-Kubat

Protokolant: sekr. sądowy Przemysław Sulich
Hasła tematyczne: Podział Majątku Wspólnego
Podstawa prawna: art. 688 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.

Sygn. akt V Ca 2291/14

POSTANOWIENIE

Dnia 6 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Piotr Wojtysiak

Sędziowie:

SSO Ewa Cylc

SSO Adrianna Szewczyk-Kubat (spr.)

Protokolant:

sekr. sądowy Przemysław Sulich

po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku L. K.

z udziałem S. K. i (...). W.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji wnioskodawcy L. K. i uczestnika S. K.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla W. w W.

z dnia 20 grudnia 2013 r. sygn. akt I Ns 72/06

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że :

- w punkcie 3. postanowienia słowa „składnik opisany w punkcie 1 lit. a) przyznać L. K. a składniki opisane w punkcie 1 lit. b) i lit. c) przyznać S. K.” zastąpić słowami: „składniki opisane w punkcie 1. postanowienia lit. a), b), c) przyznać na wyłączną własność S. K.”;

- punktowi 4. postanowienia nadać brzmienie: „zasądzić od S. K. na rzecz L. K. kwotę 110.298,75 złotych (sto dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 75/100) tytułem spłaty płatną do dnia 31 maja 2015 r. z ustawowymi odsetkami w wypadku uchybienia terminowi płatności ”;

- uchylić punkt 5 i 7 postanowienia, a dotychczasowemu punktowi 6 nadać numer 5 i brzmienie : „nakazać L. K. opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego opisanego w punkcie 1 lit. a) postanowienia w terminie dwóch miesięcy od dokonania spłaty określonej w punkcie 4 postanowienia i ustalić, że L. K. nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego”;

- pozostałym punktom postanowienia nadać odpowiednio numery 6, 7, 8;

II. w pozostałym zakresie oddalić apelację uczestnika;

III. oddalić apelację wnioskodawczyni;

IV. zasądzić od L. K. na rzecz S. K. kwotę 3.717 złotych (trzy tysiące siedemset siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij