Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-11-18
Data orzeczenia:
18 listopada 2014
Data publikacji:
16 września 2016
Data uprawomocnienia:
18 listopada 2014
Sygnatura:
III Cz 1468/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Andrzej Dyrda
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c., art. 397 § 1 i 2 k.p.c., art. 13 § 2 k.p.c., art. 821 § 1 k.p.c., art. 820 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 1468/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska

Sędziowie SO Andrzej Dyrda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzycielki J. O.

przeciwko dłużnikowi D. L.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużnika na wszczęcie postępowania egzekucyjnego i dokonanie dnia 26 sierpnia 2013 r. zajęcia wierzytelności w postaci świadczenia emerytalno-rentowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Bartłomieja Dudy w sprawie o sygn. akt Km 1393/13 oraz wniosku dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

na skutek zażalenia dłużnika

od punktu 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 27 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Co 6173/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1468/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zwolnił dłużnika od kosztów sądowych (pkt 1), oddalił skargę dłużnika na czynności komornika polegające na wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz zajęciu wierzytelności (pkt 2) i oddalił wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (pkt 3). Oddalając wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Sąd Rejonowy powołał się na art. 821 § 1 kpc wskazując, że nie było potrzeby zawieszania postępowania egzekucyjnego, gdyż skarga dłużnika została prawomocnie rozpoznana, jednocześnie wskazał, że nie zachodzą inne podstawy do zawieszenia postępowania.

Dłużnik złożył zażalenie na to postanowienie w zakresie punktu 3 wskazując, że nie otrzymał jeszcze postanowienia Sądu Okręgowego co do rozpoznania jego zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności i podniósł zarzut przedawnienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Przede wszystkim należy podkreślić, że przedmiotem skargi na czynności komornika było wszczęcie egzekucji oraz zajęcie wierzytelności, która to skarga została prawomocnie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach dnia 27 kwietnia 2014 r., a w takim przypadku, przy braku możliwości zaskarżenia orzeczenia rozpoznającego skargę, zasadnie oddalono także złożony w skardze wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 821 § 1 kpc), gdyż nie było żadnej potrzeby zawieszania toczącego się postępowania egzekucyjnego. Skarga na czynności komornika została rozpoznana przez Sąd Rejonowy dnia 27 kwietnia 2014 r. i w tym samym dniu uprawomocniło się postanowienie w tym zakresie, dlatego też nie było możliwości ani potrzeby zawieszania postępowania egzekucyjnego.

W skardze dłużnik podnosił, iż żąda zawieszenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania jego zażalenia na nadanie wyrokowi stanowiącego podstawę egzekucji klauzuli wykonalności. W takim przypadku jednak nie można było jego wniosku uwzględnić, gdyż istniejąca możliwość zawieszenia takiego postępowania jest unormowana w art. 820 zd. 2 kpc, który stanowi, że na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Żadna z tych sytuacji w toku rozpoznawanej sprawy nie powstała, a co za tym idzie nie było powodów do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Dlatego też nie było żadnych podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 13 § 2 kpc oraz art. 821 § 1 kpc i art. 820 kpc, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.