Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I ACz 264/16

Tytuł: Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-02-24
Data orzeczenia: 24 lutego 2016
Data publikacji: 27 września 2018
Data uprawomocnienia: 24 lutego 2016
Sąd: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Jan Kremer
Sędziowie: Edward Panek ()
Robert Jurga

Protokolant:
Hasła tematyczne: Tytuł Wykonawczy
Podstawa prawna: art. 793 kpc

Sygn. akt I ACz 264/16

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jan Kremer

Sędziowie: SA Robert Jurga (spr.)

SO Edward Panek (del.)

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa M. D.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 15 grudnia 2015 r. sygn. akt I C 838/10 w przedmiocie wniosku o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Robert Jurga SSA Jan Kremer SSO Edward Panek

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek wierzyciela o wydanie dalszego tytułu wykonawczego, celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości o nr (...), stanowiącej własność powódki. W uzasadnieniu wskazał, że zasadą w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności jest wydanie wierzycielowi jednego egzemplarza tytułu wykonawczego. Zwrócił uwagę, że ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym wymaga, aby liczba tytułów wykonawczych uprawniających do wszczynania egzekucji była limitowana. Wskazał również, że jedynie wyjątkowych przypadkach przewidzianych ustawowo dopuszczalne jest wydanie kilku tytułów, a wyjątki te wprowadza art. 793 Kpc, zgodnie z którym, w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć i ich liczbę porządkową. W ocenie Sądu Okręgowego przedmiotowy wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, z uwagi na to, że nie zachodzi potrzeba prowadzenia egzekucji z innych składników majątkowych dłużnika. Wskazał przy tym, że z informacji udzielonej przez Komornika wynika, że jest prowadzona skuteczna egzekucja zasądzonych należności (kosztów sądowych) w łącznej kwocie 6300 zł, ze świadczeń emerytalno-rentowych dłużnika, zaś dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości o nr (...), stanowiłoby jedynie formę zabezpieczenia, a nie zaspokojenia, egzekwowanych należności.

Zażalenie na postanowienie złożyła strona pozwana i zaskarżając je w całości wnosiła o jego zmianę poprzez wydanie wnioskowanego dalszego tytułu wykonawczego oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

Zarzuciła mu naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 793 Kpc w zw. z art.109 ust 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, poprzez ich błędną interpretację i nieuzasadnione niezastosowanie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Rozpatrując wniosek wierzyciela o wydanie dalszego tytułu wykonawczego, sąd zgodnie z regulacją art. 793 Kpc winien zbadać, czy w sprawie zachodzi konieczność prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom, względnie, czy zachodzi potrzeba prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika. Prawidłowo zatem Sąd Okręgowy odnosząc się do przesłanek wskazanych w treści tego przepisu i po uprzednim ustaleniu, że w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego egzekucja jest skierowana również do nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) doszedł do wniosku, że nie istnieje potrzeba wydania kolejnego tytułu wykonawczego, który miałby służyć wpisowi hipoteki przymusowej na tej samej nieruchomości, względem której jest już prowadzona egzekucja. Hipoteka taka nie służyłaby celowi dla jakiego przewidziana jest wskazana regulacja. Oceny tej nie zmienia przywołanie w treści uzasadnienia zażalenia judykatu Sądu Apelacyjnego w Krakowie wydanego w sprawie I ACz 1970/12, które to rozstrzygnięcie zostało wydane przy odmiennym stanie faktycznym sprawy. W tamtej bowiem sprawie pierwotny tytuł wykonawczy został zużyty celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika, a zatem możliwość skorzystania z niego w celu prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości została w ten sposób wyłączona, skoro w świetle utrwalonej linii orzeczniczej akceptowanej przez obecny skład Sądu Apelacyjnego, wpis taki wymaga przedłożenia oryginału tytułu wykonawczego (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 r. sygn. III CZP 101/05, OSNC 2006/11/180). Sąd Apelacyjny w obecnym składzie nie kwestionuje również tego, że co do zasady wydanie kolejnego tytułu wykonawczego może służyć celowi jakim jest wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Z uwagi na brzmienie art. 793 Kpc, który uzależnia wydanie dalszego tytułu m.in. od konieczności prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku dłużnika, należy stanowisko Sądu Okręgowego podzielić. Jeżeli bowiem składnik majątku w postaci nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) w świetle przedstawionego przez Komornika pisma został już zajęty w toku postępowania egzekucyjnego toczącego się z wniosku strony pozwanejew, to nie ma uzasadnienia dla wydania kolejnego tytułu celem kierowania innych szeroko rozumianych czynności egzekucyjnych do tego samego składnika. Zwrócić należy uwagę na daleko idące skutki związane z zajęciem nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, o jakich mowa w art. 930 Kpc, a wiążące się m.in. z bezskutecznością rozporządzenia taką nieruchomością (art. 930 § 1 Kpc), nieważnością czynności rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu wraz z nieruchomością (art. 930 § 2 Kpc), jak również nieważnością czynności obciążających dokonanych przez dłużnika oraz brakiem korzystania z pierwszeństwa zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową ustanowioną po zajęciu nieruchomości (art. 930 § 3 Kpc). Skoro zatem prowadzenie postępowania egzekucyjnego bezpośrednio z nieruchomości realizuje w sposób najszerszy cel jakiemu służy tytuł wykonawczy, to dublowanie tytułu dla osiągnięcia mniejszych rezultatów, nie zmierza bezpośrednio do egzekucji i co za tym idzie, nie służy celowi o jakim mowa w art. 793 Kpc.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej działając na podstawie art. 385 Kpc w zw. z art. 397 § 2 Kpc.

SSA Robert Jurga SSA Jan Kremer SSO Edward Panek

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij