Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: III AUz 23/12

Tytuł: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-02-15
Data orzeczenia: 15 lutego 2012
Data publikacji: 18 czerwca 2018
Data uprawomocnienia: 15 lutego 2012
Sąd: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział: III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: Barbara Ciuraszkiewicz
Sędziowie: Barbara Pauter
Barbara Staśkiewicz

Protokolant:
Hasła tematyczne: Zażalenie
Podstawa prawna: art. 386 §1 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc

Sygn. akt III A Uz 23/12

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lutego 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

w składzie:

Przewodniczący SSA Barbara Ciuraszkiewicz (spr.)

Sędziowie: SSA Barbara Pauter

SSA Barbara Staśkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

na skutek zażalenia J. S.

od postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 9 grudnia 2011 r. sygn. akt V U 1511/11

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu wraz z uzasadnieniem wnioskodawca otrzymał 3 listopada 2011 r. W dniu 15 listopada 2011 r. ubezpieczony nadał za pośrednictwem poczty apelację skierowaną bezpośrednio do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Apelacja wpłynęła 17 listopada 2011 r. Zarządzeniem z 22 listopada 2011 r. sędzia przewodniczący przekazał apelację Sądowi Okręgowemu w Opolu celem nadania jej prawidłowego biegu.

Apelacja nadana została przez Sąd Apelacyjny do Sądu I instancji tego samego dnia, tj. 22 listopada 2011 r., wpłynęła zaś do Sądu Okręgowego w Opolu 24 listopada 2011 r.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd I instancji odrzucił apelację na podstawie art. 370 kpc, jako spóźnioną.

Zażalenie wniósł J. S., zarzucając, że w ustawowym terminie sporządził apelację, a mylnie skierował ją do Sądu Apelacyjnego. Podniósł także, że w dostarczonym mu orzeczeniu wraz z uzasadnieniem Sąd nie zawarł pouczenia o terminach i sposobie wnoszenia środka zaskarżenia zaś pouczenie dokonane przez Sąd na rozprawie „nie było dla niego miarodajne" ze względu na zbyt szybkie tempo wyjaśnień oraz brak powtórzenia pouczenia.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz przyjęcie jego apelacji do rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 369 § 1 kpc apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia ( art. 369 § 2 kpc).

Wnioskodawca nadał apelację w ustawowym terminie do jej wniesienia, jednak błędnie skierował ją do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zamiast do Sądu Okręgowego w Opolu, co było wynikiem niedokładnego pouczenia udzielonego mu przez Sąd I instancji. Z protokołu rozprawy z 4 października 2011 r., na której został ogłoszony wyrok i podczas której J. S. był obecny, wynika, że Sąd pouczył wnioskodawcę o miejscu złożenia apelacji w sposób niepełny. Sąd I instancji wskazał bowiem, że „Apelację od wyroku wnosi się bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w terminie dwutygodniowym od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku lub w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku, jeżeli żądanie uzasadnienia i doręczenia wyroku nie zostało (!) w powyższym terminie zgłoszone”. Brak jest w pouczeniu wskazania sądu, do którego należy wnieść apelację, a użycie słowa „bezpośrednio" jest w tym zakresie mylące, gdyż może wskazywać na konieczność wniesienia apelacji wprost do Sądu Apelacyjnego. W tym wypadku błędne pouczenie Sądu nie może skutkować negatywnie dla strony ( art. 5 kpc).

W tych okolicznościach Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc przez jego uchylenie.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij