Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: VII Kp 103/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Siedlcach z 2015-06-10
Data orzeczenia: 10 czerwca 2015
Data publikacji: 16 września 2016
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Siedlcach
Wydział: VII Wydział Karny
Przewodniczący: Małgorzata Semeniuk
Sędziowie:
Protokolant: ; st. sekr. Magdalena Wereda
Hasła tematyczne: Zażalenie
Podstawa prawna: 437 §1 kpk

Sygn. akt VII Kp 103/15

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Siedlcach w VII Wydziale Karnym w składzie :

Przewodnicząca : SSR Małgorzata Semeniuk

Protokolant ; st. sekr. M. W.

przy udziale Prokuratora -

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10.06. 2015 roku

zażalenia P. Polska

na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 10 marca 2015 roku

o umorzeniu dochodzenia przeciwko R. S.

Na podstawie art. 465§ 2 kpk

POSTANAWIA

zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 marca 2015 roku Prokurator Rejonowy w Siedlcach umorzył dochodzenie w sprawie zaistniałego w dniu 8 kwietnia 2014 roku w L. gm. K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenia spółki (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 zł przy zawarciu z R. S. umowy pożyczki pieniężnej poprzez wprowadzenie w błąd pracownika w/w firmy co do zamiaru i możliwości spłaty pożyczki , na szkodę (...) S.A. tj. o czyn z art. 286 § 1kk.

Podstawa umorzenia było stwierdzenie ,że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego/ art. 17 § 1 pkt 2 kpk/.

Zażalenie na powyższą decyzje złożył pełnomocnik pokrzywdzonego ,podnosząc ,że zachowanie R. S. było popełnieniem oszustwa.

Zdaniem Sądu zażalenie jest bezpodstawne i nie może podważyć prawidłowej decyzji prokuratora

W przedmiotowej sprawie nie doszło do wyczerpania znamion przestępstwa oszustwa. Nie ma dowodów na to ,że R. S. działał w zamiarze bezpośrednim doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem już w chwili zawierania umowy pożyczki.

R. S. jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego . Jak wynika z jego zeznań- wspólnie z bratem chcieli spłacić potyczkę ,jednak komornik wszczął z części nieruchomości należącej do R. S. egzekucję nieumożliwiającą w ten sposób dokonanie transakcji.

Sprawa ma charakter cywilny i wzajemne rozliczenia kontrahentów wynikające z umowy powinny być rozpatrywane w trybie postępowania cywilnego.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij