Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: II Ca 286/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-10-02
Data orzeczenia: 2 października 2014
Data publikacji: 16 września 2016
Data uprawomocnienia: 2 października 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział: II Wydział Cywilny
Przewodniczący: Barbara Mokras
Sędziowie: Henryk Haak
Marian Raszewski

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Bąk
Hasła tematyczne: Alimenty
Podstawa prawna: art. 135 i 138 k.r.o.

Sygn. akt II Ca 286/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 2 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Mokras (spr.)

Sędziowie:

SSO Henryk Haak

SSO Marian Raszewski

Protokolant:

st. sekr. sąd. Jolanta Bąk

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego D. J. reprezentowanego przez matkę J. J.

przeciwko P. J.

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 20 marca 2014r. sygn. akt III RC 604/13

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„1. Podwyższa alimenty zasadzone od pozwanego P. J. wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 11 maja 2005r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I C 2225/04 na rzecz małoletniego powoda D. J. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 1.000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie, płatne poczynając od dnia 7 października 2013r. do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniego powoda J. J..

2. Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

3. Wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności i klauzulę wykonalności.

4. Nakazuje pobrać od pozwanego P. J. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 420 zł tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego.”

II.  Oddala apelację w pozostałym zakresie.

III.  Nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 120 zł tytułem części nieuiszczonej opłaty od apelacji.

IV.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.

II Ca 286/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu zmienił obowiązek alimentacyjny pozwanego P. J. wobec małoletniego powoda D. J. w ten sposób, że podwyższył dotychczasowe alimenty do kwoty po 800 zł. miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk matki małoletniego powoda J. J. w miejsce dotychczasowych alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie I C 2225/04 z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 7 października 2013 r., oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz orzekł o kosztach i rygorze natychmiastowej wykonalności.

Rozstrzygnięcie swoje sąd pierwszej wykonalności oparł na następujących ustaleniach: Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie o sygn. I C 2225/04 zasądził od pozwanego P. J. na rzecz małoletniego powoda D. J. alimenty w kwocie po 300 zł. miesięcznie. Powód miał wówczas 8 lat, chodził do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Matka pracowała i zarabiała wówczas 1.200 zł. miesięcznie. Pozwany w tym czasie nigdzie nie pracował, pozostawał na utrzymaniu siostry. Pozwany płaci dobrowolnie alimenty w kwocie 350 zł. miesięcznie.

Obecnie powód ma (...)lat, jest uczniem pierwszej klasy III LO w K.o profilu biologiczno – chemicznym z rozszerzoną fizyką. Uczy się bardzo dobrze. Jest osobą o ponad przeciętnych zdolnościach intelektualnych z ukierunkowaniem na przedmioty matematyczno – przyrodnicze. Powód chodzi na dodatkowe lekcje matematyki co najmniej raz w miesiącu, godzina lekcji kosztuje 40 zł. Dodatkowo uczęszcza na fakultety zorganizowane w Edukatorze, za co matka płaci 20 zł. Powód uczęszcza też do szkoły tańca z odpłatnością 60 zł. na miesiąc, chodzi na siłownię i na basen a także korzystał z korepetycji z optyki aby wziąć udział w ogólnopolskim konkursie, matka powoda płaciła z tego tytułu kilka razy 60 zł. za godzinę. Powód pobiera stypendium z gminy w wysokości 400 zł. na semestr. Jest dzieckiem zdrowym, leczy się jedynie u dermatologa z uwagi na trądzik i ma astygmatyzm i minimalną wadę wzroku, musi jednak chodzić do okulisty i nosić okulary.

Koszt utrzymania powoda matka oceniła na około 400 – 500 zł. miesięcznie, ponadto dochodzą koszty zakupu środków czystości, zakupu ubrań, kosztów wyjazdu, wizyty lekarskie, okulary i koszty drobnych zakupów oraz koszty dojazdu syna na lotnisko i z powrotem celem wylotu do ojca.

Matka małoletniego powoda pracuje w firmie (...) sp. z o.o. Z tego tytułu zarabia miesięcznie netto 3.000 zł. Niekiedy otrzymuje premie w różnych wysokościach. Mieszka razem z partnerem, który zarabia też około 3.000 zł.

Pozwany obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii, na stale zamieszkuje w L.. Ożenił się i przysposobił córkę żony. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą od 2006 r. Jego średni, miesięczny dochód wynosi netto (...) funtów, czyli około 5.000 zł. Żona pozwanego nie pracuje, sprawuje pieczę nad dzieckiem. Zasiłek jaki otrzymuje na córkę wynosi około 83 funty tj około 440 zł. miesięcznie. Pozwany utrzymuje z synem bezpośredni kontakt, powód przyjeżdża do ojca na wakacje letnie i na ferie. Pozwany kupuje synowi prezenty czy ubrania, opłacał mu również wyjazd na obozy sam lub wspólnie z matką chłopca, przelewa mu również niewielkie kwoty z tytułu kieszonkowego.

Po dokonaniu powyższych ustaleń sąd pierwszej instancji stwierdził, że z uwagi na zmianę sytuacji zarówno po stronie małoletniego powoda jak i pozwanego uzasadnione jest podwyższenie alimentów. Biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby powoda oraz możliwości zarobkowe pozwanego za zasadne przyjął podwyższenie alimentów do kwoty po 800 zł. miesięcznie.

Apelację od powyższego wyroku w części oddalającej powództwo wniósł małoletni powód działający przez matkę zarzucając naruszenie prawa materialnego – art. 135 kro oraz prawa procesowego – art. 233 1 k.p.c. i w konsekwencji domagając się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez podwyższenie zasadzonych alimentów do kwoty po 1.200 zł. miesięcznie wraz z kosztami procesowymi za obie instancje.

Pozwany wniósł o oddalenie apelacji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest częściowo zasadna.

Poza sporem jest w niniejszej sprawie, że od ostatniego orzekania w sprawie alimentów doszło do zmiany stosunków, spełnione zostały więc przesłanki do zastosowania art. 138 k.r.o. Sporna zostaje jedynie kwota należnych obecnie powodowi alimentów od pozwanego. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodzić należy się ze stanowiskiem skarżącego, że sąd pierwszej instancji niezasadnie pomniejszył zarówno usprawiedliwione potrzeby małoletniego jak i możliwości zarobkowe pozwanego. Powód ma obecnie (...) lat, jest w okresie intensywnego rozwoju, zarówno fizycznego jak i intelektualnego. Jest dzieckiem wybitnie zdolnym i nie zmarnowanie tych zdolności wymaga dodatkowych kosztów – jak korzystanie z dodatkowych lekcji, fakultetów czy zakupu przyrządów. W świetle okoliczności sprawy a także mając na uwadze przeciętne koszty utrzymania za uzasadnioną kwotą z tytułu usprawiedliwionych kosztów małoletniego uznać należy kwotę 2.000 zł. Wyższa kwota podana w apelacji, a mianowicie kwota 3.342,30 zł. czy nawet niższa 2.386,40 zł. przekracza usprawiedliwione potrzeby powoda. Prawdą jest, że matka powoda częściowo spełnia swój obowiązek poprzez osobiste starania, choć biorąc pod uwagę wiek powoda starania te nie są szczególnie zajmujące. Ponadto należy wziąć pod uwagę możliwości pozwanego, alimenty bowiem są uzależnione nie tylko od potrzeb uprawnionego ale także od możliwości zobowiązanego. Pozwany wraz z żoną i przysposobionym dzieckiem utrzymują się z kwoty około 1.035 funtów (dodatkowo 83 funty zasiłku na dziecko), co stanowi około 5.500 zł. Po uiszczeniu podwyższonych alimentów – 1.000 zł. na trzy osoby pozwanemu pozostanie kwota około 4.500 zł. Należy wziąć jednak pod uwagę, że koszty utrzymania w Wielkiej Brytanii nie mogą być liczone w pieniądzach polskich i są one wyższe niż w Polsce. Powód wraz z matką utrzymywać się będzie obecnie z łącznej kwoty 4.000 zł. a przy uwzględnieniu zarobków stale zamieszkałego z nimi partnera matki z łącznej kwoty około 7.000 zł. na trzy osoby. Zasada równej stopy życiowej powoda i pozwanego będzie więc uwzględniona. Wobec powyższego uznać należy, za zasadną kwotą z tytułu alimentów będzie obecnie kwota 1.000 zł. miesięcznie. Kwotę tę należy uznać za adekwatną zarówno do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda jak i możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

W tym stanie rzeczy i na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. orzeczono jak w wyroku.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij