Czwartek 21 stycznia 2021 Wydanie nr 4714
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-06-01
Data orzeczenia:
1 czerwca 2015
Data publikacji:
29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
17 lipca 2015
Sygnatura:
IX U 271/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Protokolant:
Monika Holona
Hasła tematyczne:
Deputaty I Ich Ekwiwalenty
Podstawa prawna:
art.2 ustawy z dnia 06.07.2007r.o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt IX U 271/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2015r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015r. w Rybniku

sprawy z odwołania D. H.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

na skutek odwołania D. H.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 20 stycznia 2015r. Znak (...)

oddala odwołanie.

Sędzia

Sygn. akt IXU 271/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20.01.2015r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej D. H. (H.) wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla za lata 2007-2013 wskazując, iż nie spełnia ona warunków do tego świadczenia, ponieważ prawo do renty rodzinnej nabyła z dniem 13.04.2014r.

Ubezpieczona w odwołaniu od decyzji domagała się jej zmiany przez przyznanie prawa do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla za powyższy okres.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona D. H. urodziła się w dniu (...)

Od dnia 13.04.2014r. jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym mężu H. H. (2), byłym pracowniku (...).

Zmarły mąż ubezpieczonej uprawniony był do emerytury górniczej od dnia 31.08.1991r.

Rozpoznając wniosek ubezpieczonej z dnia 19.08.2014r. organ rentowy

postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 20.01.2015r.

Ubezpieczona zakwestionował powyższą decyzję podnosząc, iż w okresie j.w. pobierała z emerytury męża alimenty na syna i miała również prawo do trzech ton węgla. W związku z czym otrzymywała deputat węglowy do czasu wstrzymania jego wypłaty przez (...).

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 06.07.2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu

prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

/Dz.U. Nr 147, poz. 1031/ ustawa określa zasady i sposoby realizacji uprawnienia do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla zwanego dalej „ekwiwalentem” przysługującego osobom uprawnionym z przedsiębiorstw robót górniczych

za okres od 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W art. 2 ust. 1 powyższej ustawy zawarta jest definicja ustawowa osoby uprawnionej. Są to uprawnieni do bezpłatnego węgla na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla (...) Zakładów (...) z dnia 21.12.1991 r., którzy uzyskali emeryturę lub rentę przed dniem 01.07.2007 r. a po dniu 31.12.2001 r. nie pobierali ekwiwalentu

- emeryci i renciści, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót

górniczych

- osoby, które na emeryturę lub rentę przeszły z przedsiębiorstw robót górniczych

- wdowy, wdowcy i sieroty mający ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych

pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych.

W powyższym Układzie w art. 22 uregulowano, że emerytom i rencistom oraz

wdowom, wdowcom i sierotom uprawnionym do renty rodzinnej po pracowniku przysługuje bezpłatny węgiel w naturze z tym, że dopuszczono możliwość wypłaty deputatu węglowego

w ekwiwalencie pieniężnym.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić,

że ubezpieczona prawo do bezpłatnego węgla w naturze nabyła w wyniku kontynuacji tego prawa po zmarłym mężu, który był uprawniony do węgla deputatowego na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla (...) Węglowego z dnia 01.02.1980 r.

Prawo to przysługuje jej od momentu nabycia prawa do renty rodzinnej jako świadczenia pochodnego od emerytury górniczej, do której był uprawniony jej zmarły mąż.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż bezzasadne są roszczenia ubezpieczonej dotyczące wypłaty ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla za sporne lata 2007 - 2013.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.