Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: VIII Ka 673/15

Tytuł: Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2016-02-16
Data orzeczenia: 16 lutego 2016
Data publikacji: 8 listopada 2017
Data uprawomocnienia: 16 lutego 2016
Sąd: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący: Sławomir Wołosik
Sędziowie: Marek Wasiluk
Dariusz Gąsowski –

Protokolant: Aneta Chardziejko
Hasła tematyczne: Funkcja Publiczna ,  Warunkowe Zawieszenie Wykonywania Kary ,  Kara Pozbawienia Wolności ,  Korupcja ,  Przestępstwo Przeciwko Dokumentom ,  Fałszerstwo Intelektualne ,  Czyn Ciągły
Podstawa prawna: art. 228§1 i 3 kk, art. 271§2 kk, art. 18§1 kk, art 12 kk

Sygn. akt VIII Ka 673/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - SSO Sławomir Wołosik

Sędziowie SO Marek Wasiluk

SO Dariusz Gąsowski – spr.

Protokolant – Aneta Chardziejko

przy udziale oskarżycieli - PPO Jerzego Duńca

po rozpoznaniu w dniu 16.02.2016 r. sprawy:

J. P.

oskarżonego o czyn z art. 228 § 1 k.k. w zb. z art. 228 § 3 k.k. w zb. z art. 271 § 2 k.k., art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. z powodu apelacji obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Hajnówce z dnia 21.04.2015 r. sygn. akt VII K 233/14:

I.  Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

II.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa, tytułem kosztów procesu za postępowanie odwoławcze, kwotę 1.150 [jednego tysiąca stu pięćdziesięciu] złotych w tym opłatę w wysokości 1.100 [jednego tysiąca stu] złotych.

UZASADNIENIE

J. P. został oskarżony o to, że w okresie od 22 maja 2002 r. do 21 września 2004 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego(...) – w okresie od 22.05.2002 r. do 31.12.2003 r. oraz Dyrektora B. (...)– w okresie od 1.01.2003 r. do 21.09.2004 r., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął od W. K. (1) korzyść majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 9.000 zł za możliwość dokonania przez w/w zakupu drewna oraz za zachowanie stanowiące naruszenie prawa, polegające na wystawieniu dokumentów poświadczających nieprawdę w postaci protokołów negocjacji oraz asygnat na zakup drewna, które były sporządzane na dane personalne różnych osób, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

a nadto pełniąc funkcję Dyrektora B. (...), wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego(...) – A. K. (1) polecał mu poświadczanie nieprawdy w wystawianych asygnatach oraz sporządzanych protokołach negocjacji poprzez wpisywanie danych personalnych różnych osób, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1), a mianowicie:

1)  w okresie od 22.05.2002 r. do 23.05.2002 r. w B., pełniąc funkcję nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął od W. K. (1) korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 22.05.2002 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 30 % do cennika zakładowego B. (...) w związku z zakupem 110 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do (...) wystawionych w dniu 23.05.2002 r., w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane M. Z. jako osoby uczestniczącej w negocjacjach i nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

2)  w dniu 17.06.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 17.06.2002 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 15 % do cennika zakładowego (...)przy zakupie 500 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) wystawionych w dniu 17.06.2002 r., w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane A. K. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach i nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

3)  w dniu 14.07.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 14.07.2002 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 15 % do cennika zakładowego (...)przy zakupie 500 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...), które zostały wystawione na jego polecenie przez A. K. (1), poświadczając nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane A. K. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach i nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

4)  w dniu 27.08.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane G. R. (1) jako nabywcy drewna oraz od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane D. Z. (1) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

5)  w dniu 28.08.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentu w postaci asygnaty o nr (...), w którym poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane D. Z. (1) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

6)  w dniu 11.09.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane K. P. właściciela (...)jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

7)  w dniu 1.10.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) oraz od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane M. W. (1) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna faktycznie dokonuje W. K. (1),

8)  w dniu 10.10.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane I. S. jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

9)  w dniu 22.10.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane A. S. jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna faktycznie dokonuje W. K. (1),

10)  w dniu 31.03.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora B. (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych J. W. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu dokonywał faktycznie W. K. (1),

11)  w dniu 4.04.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych J. W. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

12)  w dniu 21.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych R. K. jako nabywcy drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych D. Z. (1) jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

13)  w dniu 27.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) oraz od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych D. Z. (1) jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

14)  w dniu 28.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych P. P. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu dokonywał faktycznie W. K. (1),

15)  w dniu 29.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych P. P. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

16)  w dniu 31.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych P. P. jako nabywcy drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) , od nr (...) do nr (...), od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych M. Z., podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

17)  w okresie od 12.06.2003 r. do 13.06.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 400 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji cen z dnia 12.06.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 200 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) z dnia 12.06.2003 r. oraz od nr (...) do nr (...) wystawionych na Przedsiębiorstwo (...) i asygnat od nr (...) do nr (...) z dnia 13.06.2003 r. wystawionych na A. K. (3) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane w/w osób jako uczestniczących w negocjacjach oraz jako nabywców drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

18)  w okresie od 17.06.2003 r. do 23.06.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 400 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 17.06.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 80 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) z dnia 18.06.2003 r. oraz od nr (...) do nr (...) z dnia 23.06.2003 r. i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane B. M. jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

19)  w okresie od 27.06.2003 r. do 11.07.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 800 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 27.06.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 150 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do (...) z dnia 30.06.2003 r., nr (...) z dnia 1.07.2003 r., od nr (...) do nr (...) z dnia 2.07.2003 r. oraz od nr (...) do nr (...) z dnia 11.07.2003 r. i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane R. K. jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

20)  w okresie od 10.07.2003 r. do 18.07.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 800 zł oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 10.07.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 120 m ( 3) drewna oraz w dniu 12.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...), w dniu 13.07.2003 r. asygnaty nr (...), w dniu 16.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...) oraz w dniu 18.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane D. Z. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

21)  w okresie od 21.07.2003 r. do 23.07.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 400 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 21.07.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 100 m ( 3) drewna oraz w dniu 23.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...), w dniu 24.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane M. W. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcę drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

22)  w dniu 16.08.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego(...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych B. M. jako nabywcy drewna oraz asygnat od nr (...) do (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych L. G. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

23)  w dniu 28.08.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych B. M. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu dokonywał faktycznie W. K. (1),

24)  w dniu 3.09.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych T. G. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

25)  w dniu 10.09.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego(...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych F. R. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

26)  w dniu 19.09.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...)przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego(...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych Ł. R. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

27)  w okresie od 22.09.2003 r. do 24.09.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 600 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji cen z dnia 22.09.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5% do cennika zakładowego (...) przy zakupie 200 m ( 3) drewna G. R. (2), M. R., Ł. R. i F. R. oraz w dniu 24.09.2003 r. asygnat od nr (...) do nr (...) na G. R. (2), w dniu 26.09.2003 r. asygnat od nr (...) do nr (...) na M. R. i w dniu 14.10.2003 r. asygnat od nr (...) do nr (...) na G. R. (2) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane F., Ł., G. i M. R. jako osób uczestniczących w negocjacjach oraz jako nabywców drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

28)  w dniu 27.04.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...)przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które została wystawiona asygnata o nr (...) na nazwisko W. K. (1),

29)  w dniu 19.05.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które została wystawiona asygnata o nr (...) na nazwisko W. K. (1),

30)  w dniu 25.05.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które zostały wystawione asygnaty od nr (...) do nr (...) na nazwisko W. K. (1),

31)  w dniu 27.05.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które zostały wystawione asygnaty od nr (...) do nr (...) na nazwisko W. K. (1),

32)  w dniu 18.06.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora(...)przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych D. Z. (1) jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

33)  w dniu 15.07.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych A. K. (2), podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

34)  w dniu 21.09.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...)przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych D. Z. (1), podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1), tj. o czyn z art. 228 § 1 kk w zb. z art. 228 § 3 kk w zb. z art. 271 § 2 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art. 271 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. akt VII K 233/14

I.  oskarżonego J. P. uznał za winnego popełnienia tego że: w okresie od 22 maja 2002 r. do 15 lipca 2004 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – w okresie od 22.05.2002 r. do 31.12.2003 r. oraz Dyrektora (...)– w okresie od 1.01.2003 r. do 15.07.2004 r., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął od W. K. (1) korzyść majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 6.000 zł , przyjmując od niego w niżej opisanych przypadkach ( z wyjątkiem pkt.25) kwotę nie mniejszą niż 200 zł. za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa wyrażające się wystawieniem dokumentów poświadczających nieprawdę w postaci protokołów negocjacji oraz asygnat na zakup drewna, w których poświadczano nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez wystawianie tychże dokumentów na dane personalne innych osób niźli faktyczny nabywca drewna - W. K. (1), a nadto pełniąc funkcję Dyrektora (...), wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecał mu poświadczanie nieprawdy w wystawianych przez niego dokumentach w postaci protokołów negocjacji i asygnat, co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez wystawianie ich na dane personalne innych osób niźli faktyczny nabywca drewna W. K. (1), a mianowicie:

1)  w okresie od 22.05.2002 r. do 23.05.2002 r. w B., pełniąc funkcję nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął od W. K. (1) korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 22.05.2002 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 30 % do cennika zakładowego (...) w związku z zakupem 110 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do (...), od numeru (...)do (...) oraz od numeru (...) do numeru (...) wystawionych w dniu 23.05.2002 r., w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane M. Z. jako osoby uczestniczącej w negocjacjach i nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

2)  w dniu 17.06.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 17.06.2002 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 15 % do cennika zakładowego (...)przy zakupie 500 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) wystawionych w dniu 17.06.2002 r., w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane A. K. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach i nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

3)  w dniu 14.07.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 14.07.2002 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 15 % do cennika zakładowego (...)przy zakupie 500 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...), które zostały wystawione na jego polecenie przez A. K. (1), poświadczając nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane A. K. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach i nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

4)  w dniu 27.08.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane G. R. (1) jako nabywcy drewna oraz od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane D. Z. (1) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

5)  w dniu 28.08.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentu w postaci asygnaty o nr (...), w którym poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane D. Z. (1) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

6)  w dniu 11.09.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane K. P. właściciela (...) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

7)  w dniu 01.10.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) oraz od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane M. W. (1) jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna faktycznie dokonuje W. K. (1),

8)  w dniu 10.10.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane I. S. jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna dokonuje faktycznie W. K. (1),

9)  w dniu 22.10.2002 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz za wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...), w których poświadczył nieprawdę w ten sposób, że wpisał dane A. S. jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że zakupu drewna faktycznie dokonuje W. K. (1),

10)  w dniu 31.03.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1)polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i od nr (...) do nr (...) oraz od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych J. W. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu dokonywał faktycznie W. K. (1),

11)  w dniu 04.04.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora(...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych J. W. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

12)  w dniu 21.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych R. K. jako nabywcy drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych D. Z. (1) jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

13)  w dniu 27.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...), (...) i (...) oraz od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych D. Z. (1) jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

14)  w dniu 28.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych P. P. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu dokonywał faktycznie W. K. (1),

15)  w dniu 29.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora(...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych P. P. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

16)  w dniu 31.05.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych P. P. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

17)  w okresie od 12.06.2003 r. do 13.06.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej Dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna ora wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji cen z dnia 12.06.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 200 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do nr (...) z dnia 12.06.2003 r. oraz od nr (...) do nr (...) wystawionych na Przedsiębiorstwo (...) i asygnat od nr (...) do nr. (...) (...) i od nr. (...) (...) do nr (...) z dnia 13.06.2003 r. wystawionych na A. K. (3) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane w/w osób jako uczestniczących w negocjacjach oraz jako nabywców drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

18)  w okresie od 18.06.2003 r. do 23.06.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) z dnia 18.06.2003 r. oraz od nr (...) do nr (...) z dnia 23.06.2003 r. i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane B. M. jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

19)  w okresie od 27.06.2003 r. do 11.07.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 27.06.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 150 m ( 3) drewna oraz asygnat od nr (...) do (...) z dnia 30.06.2003 r., nr (...) z dnia 1.07.2003 r., od nr (...) do nr. (...) (...) i od nr (...) do nr. (...) i asygnaty o nr. (...) (...) z dnia 2.07.2003 r. oraz od nr (...) do numeru nr (...) i od numeru nr (...) do nr (...) z dnia 11.07.2003 r. i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane R. K. jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

20)  w okresie od 10.07.2003 r. do 18.07.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 10.07.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 120 m ( 3) drewna oraz w dniu 12.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...), w dniu 16.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...) i asygnaty nr. (...), a także asygnaty nr (...), oraz w dniu 18.07.2003 r. asygnat od nr (...), nr (...) do (...) i (...) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane D. Z. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcy drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

21)  w okresie od 21.07.2003 r. do 23.07.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji z dnia 21.07.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5 % do cennika zakładowego (...) przy zakupie 100 m ( 3) drewna oraz w dniu 23.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...), w dniu 24.07.2003 r. asygnat od nr (...) do (...) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane M. W. (2) jako osoby uczestniczącej w negocjacjach oraz jako nabywcę drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

22)  w dniu 16.08.2003 r. w B., w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych B. M. jako nabywcy drewna oraz asygnat od nr (...) do (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych L. G. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

23)  w dniu 28.08.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...), przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych B. M. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu dokonywał faktycznie W. K. (1),

24)  w dniu 3.09.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...)przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat o nr. (...), i od nr. (...)- (...) oraz (...) i (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych T. G. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

25)  w dacie od bliżej nieustalonego dnia do 10.09.2003 r. w B. pełniąc funkcję publiczną dyrektora (...)i wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych F. R. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

26)  w dniu 19.09.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat o nr (...) i od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych Ł. R. jako nabywcy drewna, podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1),

27)  w okresie od 22.09.2003 r. do 14.10.2003 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...) – A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci protokołu negocjacji cen z dnia 22.09.2003 r. dotyczącego udzielenia upustu w wysokości 5% do cennika zakładowego (...) przy zakupie 200 m ( 3) drewna G. R. (2), M. R., Ł. R. i F. R. oraz w dniu 24.09.2003 r. asygnat od nr (...) do nr (...) na G. R. (2), w dniu 26.09.2003 r. asygnat od nr (...) do nr (...) na M. R. i w dniu 14.10.2003 r. asygnat od nr (...) do nr. (...) (...) i od nr. (...) (...) do nr (...) na G. R. (2) i poświadczenie nieprawdy we wskazanych dokumentach w ten sposób, że wpisał dane F., Ł., G. i M. R. jako osób uczestniczących w negocjacjach oraz jako nabywców drewna, wiedząc o tym, że w negocjacjach uczestniczył W. K. (1), który był również faktycznym nabywcą drewna,

28)  w dniu 25.05.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które została wystawiona asygnata o nr (...) na nazwisko W. K. (1),

29)  w dniu 25.05.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które została wystawiona asygnaty od nr (...)do nr. (...) i (...). od nr (...) do nr. (...) i asygnaty (...) i (...) na nazwisko W. K. (1),

30)  w dniu 27.05.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...)przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna, na które zostały wystawione asygnaty od nr (...) do nr (...) i od nr. (...) do nr (...) na nazwisko W. K. (1),

31)  w dniu 15.07.2004 r. w B. w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora (...) przyjął korzyść majątkową od W. K. (1) w kwocie nie mniejszej niż 200 zł za możliwość zakupu drewna oraz wykorzystując uzależnienie nadleśniczego Oddziału Ochronnego (...)– A. K. (1) polecił mu wystawienie dokumentów w postaci asygnat od nr (...) do nr (...) i poświadczenie w nich nieprawdy poprzez wpisanie danych personalnych A. K. (2), podczas gdy zakupu drewna dokonywał faktycznie W. K. (1) i tak przypisany czyn zakwalifikował z art. 228 § 1 k.k. w zb. z art. 228 § 3 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. w zb. z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 228 § 1 kk w zb. z art. 228 § 3 kk w zb. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazał go, zaś na podstawie art. 228 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 kk wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych przyjmując, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 20 złotych,

II.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec J. P. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata,

III.  Na podstawie art. 45§1 k.k. orzekł od oskarżonego J. P. na rzecz Skarbu Państwa przepadek kwoty 6 000 (sześć tysięcy) złotych, stanowiącej równowartość korzyści majątkowej osiągniętej przez niego z popełnionego przestępstwa i uznał, że kwota ta została uiszczona przez oskarżonego w całości.

IV.  Zasądził od oskarżonego J. P. na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 1.100,00 (jednego tysiąca stu) złotych oraz obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w/w oskarżonego dotyczącymi.

Obrońca oskarżonego na zasadzie art. 444 k.p.k. oraz art. 425 § 1 i 2 k.p.k. w/w wyrok zaskarżył w całości (tj. pkt I-IV). Na zasadzie art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. oraz 427 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. powołanemu orzeczeniu zarzucił:

1)  obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wydanego orzeczenia, a mianowicie:

a)  art. 442 § 1 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. polegającą na ponownym orzeczeniu przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstw pomimo, iż Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 1 grudnia 2011 r. nie uchylił i nie przekazał Sądowi Rejonowemu w Bielsku Podlaskim do ponownego rozpoznania sprawy w zakresie rozstrzygnięcia z pkt XVI w/w orzeczenia, co nosi znamiona podwójnej karalności oskarżonego,

b)  art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k. wyrażającą się w przekroczeniu przez Sąd zasady swobodnej oceny dowodów, poprzez dowolną analizę zebranego w sprawie materiału dowodowego sprzeczną z zasadami prawidłowego rozumowania, wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego, nierozważeniu wszystkich okoliczności ujawnionych w toku postępowania, oparciu ustaleń na części materiału dowodowego, polegającą na:

- dowolnej, nie uwzględniającej zasad wiedzy i doświadczenia życiowego ocenie materiału dowodowego,

- odmówieniu wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego J. P.,

- nieprawidłowej ocenie zeznań W. K. (1),

- dokonaniu ustaleń faktycznych poprzez wypełnianie rozumowania niekorzystnymi dla oskarżonego domniemaniami,

- nierozważenie całokształtu okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego J. P. a, wyrażające się w błędnej ocenie materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego przypisania oskarżonemu popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu,

c)  art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k - przez zbiorcze opisanie dowodów, co w istocie stanowiło powielenie wykazu dowodów podlegających rozpoznaniu na rozprawie z aktu oskarżenia,

2)  błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mające wpływ na jego treść, a polegające na uznaniu, że:

- oskarżony J. P. zobowiązał się zapewnić W. K. (1) dostawy drewna,

- J. P. zaczął utrudniać W. K. (1) zakup drewna, zgłaszając problemy ze sprzedażą surowca,

- oskarżony sugerował W. K. (1) uzależnienie możliwości dalszych zakupów surowca od wręczenia gratyfikacji finansowej,

- oskarżony przyjmował od W. K. (1) gratyfikacje finansowe w wysokości uzależnionej od ilości kupowanego drewna,

- w asygnatach i protokołach negocjacji wpisywano dane przypadkowych osób, od których W. K. (1) nie miał upoważnienia do nabycia surowca,

- W. K. (1) przy każdym zakupie drewna wręczał J. P. poza należną kwotą dodatkowo co najmniej 200,00 zł,

- od stycznia 2013r. oskarżony, wykorzystując uzależnienie służbowe, polecał A. K. (1) prowadzić dalszą sprzedaż surowca drzewnego na rzecz W. K. (1),

- oskarżony polecał A. K. (1) wystawianie asygnat i protokołów negocjacji cen na dane innych osób,

- w okresie od 22 maja 2002r. do 20 września 2004r. J. P. przyjął od W. K. (1) za umożliwienie zakupów drewna trzydziestokrotnie korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 6 000 zł.

Na zasadzie art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k wniósł o to, aby Sąd odwoławczy skierował sprawę na posiedzenie, celem uchylenia orzeczenia Sądu I instancji i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Ewentualnie, na zasadzie art. 427 § 1 k.p.k. wniósł o to, aby sąd odwoławczy korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 437 §1 i 2 k.p.k. zmienił zaskarżony wyrok dotyczący oskarżonego J. P. i uniewinnił go od popełnienia przypisanego mu przestępstwa, ewentualnie uchylił wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonego, wobec nietrafności wyrażonych w niej argumentów, nie zasługiwała na uwzględnienie.

W wyniku kontroli odwoławczej zaskarżonego orzeczenia Sąd Okręgowy doszedł do przekonania o słuszności dokonanej przez Sąd I instancji oceny dowodów, wywiedzionych na ich podstawie ustaleń faktycznych, oceny prawnej zachowania oskarżonego, jak i wymierzonej względem niego sankcji karnej. W rezultacie nie znalazł żadnych podstaw do podzielenia zarzutów zawartych w apelacji obrońcy, także przytoczonej na ich poparcie argumentacji, a w konsekwencji do zmiany rozstrzygnięcia w postulowany przez skarżącego sposób. Zaznaczyć przy tym należy, że zastrzeżenia obrony w dużej mierze sprowadzają się do zanegowania sposobu przeprowadzenia oraz wyników oceny dowodów dokonanej przez Sąd Rejonowy, która miałaby się opierać się jedynie na części materiału dowodowego.

Zdaniem autora apelacji zebrane w sprawie dowody powinny prowadzić do innych ustaleń faktycznych, niż te do których doszedł Sąd meriti, czyli de facto opierać się przede wszystkim na wyjaśnieniach oskarżonego, który konsekwentnie zaprzeczał, by dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu (tym bardziej, że poszczególne przypisane mu zachowania jednostkowe datowane są na terminy, w których nie przebywał on w B. ani jej okolicach) oraz wskazywał, że nie było mu wiadome, iż W. K. (1) nie posiada pełnomocnictwa do działania w imieniu swoich klientów, których dane były zamieszczane na asygnatach i protokołach negocjacji jak również nie miał świadomości, iż podaje on dane osób fikcyjnych. Ponadto w ocenie obrony, Sąd I instancji przekroczył zasadę swobodnej oceny dowodów obdarzając wiarygodnością zeznania W. K. (1) złożone w początkowym stadium postępowania, pomimo tego, że już wówczas były one ze sobą sprzeczne, zaś, wobec stwierdzonej opinią biegłej psycholog, jego późniejszej manipulacji i świadomego zatajania faktów, jego zeznania nie powinny były zostać w żadnym zakresie uznane za wiarygodne i stanowiące podstawę ustaleń faktycznych. Dodatkowo twierdzenia apelacji zakładają, że Sąd Rejonowy nie oparł ich na całokształcie materiału dowodowego, pomijając okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego, a ponadto poprzez dokonanie zbiorczego opisania dowodów, nie zadośćuczynił dyspozycji art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.

Z powyższym stanowiskiem nie sposób się jednak zgodzić.

W pierwszej kolejności odnieść się należy do podniesionego w

apelacji zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji zasady powagi rzeczy osądzonej, co przemawiać ma za zaistnieniem w sprawie bezwzględnej przyczyny odwoławczej, zgodnie z brzmieniem art. 439 § 1 pkt. 8 k.p.k.

Zarzut ten jest całkowicie bezzasadny, co nawiasem mówiąc, zostało przekonująco wykazane już w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Odmienny pogląd skarżącego, nie dość że ewidentnie polemiczny to jeszcze wydaje się być całkowicie chybionym.

Naruszenia zasady ne bis in idem obrona upatruje w orzeczeniu przez Sąd Rejonowy o przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstw pomimo faktu, że Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylając wyrokiem z dnia 01.12.2011 r. sygn. akt VIII Ka 611/11 wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2010 r. sygn. akt II K 92/08 w zakresie czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt III aktu oskarżenia i przekazując sprawę w tej części do ponownego rozpoznania, nie uchylił rozstrzygnięcia zawartego w pkt XVI ww. orzeczenia stanowiącego o przepadku równowartości korzyści majątkowej. Tym samym w ocenie obrońcy, uprzednio wydane rozstrzygnięcie w powyższym zakresie uprawomocniło się, a oskarżony mu zadośćuczynił. Przyznać rację należy w tym miejscu Sądowi I instancji, który wskazał, że pomimo braku uchylenia expressis verbis rozstrzygnięcia z pkt XVI wyroku z dnia 13.09.2010 r. sygn. akt II K 92/08 dotyczącego ww. środka kompensacyjnego, wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 01.12.2011 r. sygn. akt VIII Ka 611/11 uchylone zostało całe rozstrzygnięcie w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie IV (zarzucanego w pkt III aktu oskarżenia), a sprawa została przekazana Sądowi Rejonowemu w Bielsku Podlaskim do ponownego rozpoznania. W tym miejscu zgodzić się należy z Sądem Rejonowym, że skoro uchylone zostało rozstrzygnięcie dotyczące ww. czynu w całości, to oczywiste jest, że uchylenie to obejmuje także wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące kary i środków karnych, do których orzeczony przepadek należy. Orzeczenie o uchyleniu ww. środka karnego wprost byłoby zasadne wówczas, gdyby sąd odwoławczy uznał za niezasadne jego zasądzenie, nie ingerując przy tym jednocześnie w rozstrzygnięcie dotyczące skazania za określony czyn oraz wymiaru kary. Taka sytuacja jednak w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca.

Reasumując, powołany przez obrońcę oskarżonego w apelacji zarzut dotyczący naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej, jako całkowicie niezasadny, nie zasługuje na uwzględnienie.

Przed szczegółowym odniesieniem się do kolejnych zarzutów, celowym będzie przypomnienie utrwalonego w orzecznictwie poglądu, zgodnie z którym dokonanie oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób odmienny od oczekiwań stron procesowych nie stanowi naruszenia przepisów art. 7 i 410 k.p.k. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie II KK 17/14, Lex nr 1425048 ), zaś o przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów można mówić wtedy, gdy ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego zawiera oczywiste błędy natury faktycznej (np. niedostrzeżenie istotnych dowodów czy okoliczności) bądź logicznej (niezrozumienie implikacji wynikających z treści dowodów) - (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie IV KK 31/14, Lex nr 1441277). Z kolei zarzut błędu w ustaleniach faktycznych może być skuteczny jedynie wówczas, gdy zasadność ocen i wniosków, wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego nie odpowiada prawidłowości logicznego rozumowania. Zarzut ten nie może jednak sprowadzać się do samej polemiki z ustaleniami sądu, wyrażonymi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, lecz do wykazania, jakich mianowicie konkretnych uchybień w zakresie zasad logicznego rozumowania dopuścił się sąd w ocenie zebranego materiału dowodowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1975 r. w sprawie o sygn. akt II KR 355/74, OSNPG 1975/9/84, Lex nr 16881).

W świetle powyższych zapatrywań oczywistym pozostaje przede wszystkim to, że obowiązkiem apelującego jest wykazanie nieprawidłowości w toku rozumowania Sądu Rejonowego, które to mankamenty miałyby spowodować wadliwość wydanego rozstrzygnięcia. Dlatego za dalece niewystarczające należy uznać przeciwstawienie ustaleniom organu procesowego konkurencyjnej wersji zdarzeń. Tymczasem w oparciu o argumentację zawartą w środku odwoławczym nie sposób zakwestionować ustaleń, które zadecydowały o uznaniu winy J. P.. Sprowadza się ona w istocie do przedstawienia tych spośród dowodów (a w zasadzie ich fragmentów), które są dla oskarżonego korzystne, z ewidentnym pominięciem dowodów przeciwnych, jak też zaprezentowania własnej, całkowicie subiektywnej oceny zeznań świadków W. K. (2) i A. K. (1) oraz zachowania oskarżonego w kontekście ustawowych znamion zarzucanych mu przestępstw. W istocie zatem stanowi polemikę z ustaleniami Sądu I instancji, ustaleniami, które należało ocenić jako prawidłowe.

Przede wszystkim nie można zgodzić się z tą częścią twierdzeń apelacji gdzie wskazano, że Sąd Rejonowy dokonał oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów, a w konsekwencji dokonał błędnego ustalenia stanu faktycznego. Analiza pisemnych motywów zaskarżonego rozstrzygnięcia przekonuje, iż dokonując oceny słuszności stawianych J. P. zarzutów, Sąd Rejonowy niewątpliwie bazował na całokształcie materiału dowodowego, wartościując przy tym zarówno to wszystko co przemawiało przeciwko sprawcy, jak i na jego korzyść. Wyraz temu organ rozstrzygający dał w treści pisemnego uzasadnienia wyroku, gdzie szczegółowo przeanalizował wszelkie zebrane w sprawie informacje. Słusznie wskazał przy tym, że ustalenie mechanizmu kontaktów oraz zasad i przebiegu współpracy pomiędzy oskarżonym a W. K. (1), nastąpiło nie tylko na podstawie informacji przekazanych przez W. K. (1) podczas jego pierwszych zeznań, przesłuchania przez prokuratora w dniu 04.03.2008 r. oraz w trakcie pierwszego rozpoznania sprawy przed sądem, ale potwierdziły je także inne dowody przeprowadzone w sprawie, które korelowały z ww. zeznaniami W. K. (1), pozwalając tym samym na nadanie im waloru wiarygodności. Mowa tu przede wszystkim o zeznaniach innych świadków przesłuchanych w niniejszej sprawie oraz o opiniach biegłej z zakresu badania pisma ręcznego, które zostały sporządzone ponad 3 miesiące po złożeniu przez niego szczegółowych zeznań. Zasadnie zatem stwierdził Sąd I instancji, że informacje dotyczące powyższych okoliczności zostały przekazane we wstępnej fazie postępowania przez W. K. (1) zgodnie ze znanym mu stanem rzeczy. Wymieniony wypowiadał się w sposób całkowicie szczery i z zamiarem wiernego odtworzenia z pamięci biegu wydarzeń. Tym bardziej wniosek ten jest zasadny, [co zresztą nie umknęło uwadze Sądu Rejonowego] gdy dostrzeże się, że motywacja do rzetelnego odtworzenia przez W. K. (1) opisanych zdarzeń mogło także wynikać z jego własnego interesu, polegającym na chęci pozytywnego dla niego zakończeniu prowadzonego przeciwko niemu postępowania przygotowawczego. Faktem bowiem pozostaje, że ostatecznie stanął on pod zarzutami podjęcia zachowań polegających na podrobieniu dokumentów i wręczaniu korzyści majątkowych oskarżonemu.

Zasadnie też Sąd Rejonowy stwierdził, że rzekomy zanik procesów pamięciowych W. K. (1), który ujawnił się w trakcie postępowania przed sądem, był działaniem przez niego zamierzonym i świadomym, mającym na celu zatajenie pewnych faktów lub manipulowanie nimi. Podyktowany mógł być poczuciem solidarności z oskarżonym lub umorzeniem prowadzonego względem niego postępowania przygotowawczego. W tym zakresie podstawę ustaleń Sądu Rejonowego stanowiła rzetelnie i fachowo sporządzona opinia biegłej psycholog, którą Sąd I instancji słusznie uznał za pełnowartościowy dowód pomocniczy. W korelacji z wnioskami płynącymi z ww. opinii pozostawały też zeznania świadków J. G. i J. O., przesłuchanych na okoliczność ustalenia techniki i sposobu przeprowadzenia dwóch pierwszych przesłuchań W. K. (1) na etapie postępowania przygotowawczego, którzy w sposób nie budzący wątpliwości Sądu Rejonowego, potwierdzili, że W. K. (1) korzystał wówczas ze swobody wypowiedzi, nie miał problemów z pamięcią oraz formułowaniem spostrzeżeń. On sam też nie zgłaszał w ich trakcie ani po ich przeprowadzeniu żadnych zastrzeżeń, co do formy oraz sposobu w jaki był przesłuchiwany. Z tych też względów, relacjom ww. dwóch świadków, Sąd I instancji zasadnie nadał walor wiarygodności.

Reasumując zatem dotychczasową część rozważań stwierdzić należy, że zarzuty apelacji ukierunkowane na poddanie w wątpliwość sposobu dokonania przez Sąd Rejonowy oceny dowodów, na podstawie których doszedł do powyżej przytoczonych wniosków, są całkowicie bezzasadne. Argumentacji obrońcy wysuniętej w środku odwoławczym nie sposób uwzględnić z tego względu, że pozostaje ona w sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Przeczą jej przede wszystkim zeznania przesłuchanych w sprawie świadków. Odnosząc się w tym miejscu do tej części apelacji, w której obrońca podnosi, że błędem obarczone jest ustalenie Sądu I instancji, jakoby oskarżony wykorzystując uzależnienie służbowe polecił A. K. (1) prowadzenie sprzedaży surowca drzewnego W. K. (1) oraz wystawianie asygnat i protokołów negocjacji cen na dane osób trzecich, stwierdzić należy, że jest to twierdzenie nieprawdziwe, bowiem przeczy jemu wprost zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności zeznania ww. świadka złożone na rozprawie dnia 13.01.2015 r. Świadek potwierdził wówczas między innymi to, że zgłaszał oskarżonemu, iż do protokołu negocjacji nie powinny być wpisywane inne osoby aniżeli W. K. (1), który cenę faktycznie negocjował, jednakże oskarżony polecił praktykowanie tego typu czynności (k. 4390).

Ponadto, wbrew twierdzeniom apelacji zauważyć należy, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, tak jak uznał to Sąd I instancji, dał wystarczające podstawy, aby przyjąć, że J. P. w zamian za umożliwienie W. K. (1) zakupów drewna przyjmował od niego każdorazowo łapówki w kwotach nie mniejszych niż 200 zł, które mimo, że nie żądane wprost, uzależniały w odczuciu W. K. (1) dalszy zakup przez niego surowca drzewnego od (...). Od momentu, w którym zaczęły one być przekazywane, ustąpiły bowiem wszelkie, zgłaszane uprzednio przez oskarżonego W. K. (1), problemy z dostępnością tego surowca, a kolejne transakcje przebiegały płynnie i bezproblemowo.

Wobec braku możliwości precyzyjnego ustalenia konkretnej wysokości, wręczanych przez W. K. (1) oskarżonemu kwot przy każdej pojedynczej transakcji, Sąd Rejonowy miał prawo uznać, że każdorazowa korzyść majątkowa uzyskiwana przez J. P. wynosiła co najmniej 200 zł. Wobec tego, że W. K. (1) jednoznacznie stwierdził, że kwoty te oscylowały w granicach 200 zł - 500 zł, zasadne było uznanie, że za każdym razem była kwota o minimalnej wysokości 200 zł. Wniosek niniejszy jest logiczny i uprawniony. To, że W. K. (1) nie potrafił dookreślić konkretnych kwot do poszczególnych transakcji jest natomiast okolicznością naturalną i spowodowaną upływem czasu, dlatego też ustalenia Sądu Rejonowego nie budzą w tym zakresie w ocenie Sądu Okręgowego wątpliwości i skutkują pozytywną ich oceną.

Zarzut dotyczący naruszenia przez Sąd Rejonowy art. 424 § 1 pkt. 1 k.p.k. jawi się także jako całkowicie bezzasadny, bowiem pomimo tego, że Sąd I instancji w uzasadnieniu przywołał zbiorczą listę dowodów, to każdorazowo, przy rozważaniach dotyczących sposobu ustalenia okoliczności faktycznych niniejszej sprawy powoływał konkretne dowody, stanowiące podstawę ich ustalenia. A zatem w pełni zadośćuczynił dyspozycji ww. przepisu.

Sąd Rejonowy, pozostający w jego dyspozycji materiał dowodowy, ocenił we właściwy sposób, słusznie uznając, że brak przyznania się oskarżonego do popełnienia zarzucanych mu czynów, sam w sobie, nie mógł skutkować jego uniewinnieniem. Rozumowanie to jest tym bardziej zasadne, gdy odnotować, że w toku procesu ujawniono szereg dowodów potwierdzających słuszność postawionych mu zarzutów, a zatem obalających linię obrony. W świetle powyższego bardzo wyraźnie należy podkreślić to, że Sąd Rejonowy nie popełnił uchybienia kwestionując rzetelność wyjaśnień oskarżonego i odmawiając im przymiotu wiarygodności. Pozostają one bowiem w sprzeczności z pozostałym, dość obszernym, materiałem dowodowym, który w zakresie przyjętym za podstawę ustaleń faktycznych, jest wyraźnie spójny i układa się w logiczną całość. Zgromadzony zatem i ujawniony w niniejszej sprawie materiał dowodowy oraz lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku utwierdziły Sąd Okręgowy w przekonaniu o trafności poczynionych przez Sąd I instancji ustaleń faktycznych, przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku. Sąd ten dokonał oceny wszystkich istotnych dowodów, uzasadniając w sposób logiczny i przekonujący swoje stanowisko. Przy tym ich analiza została dokonana z uwzględnieniem reguły ustanowionej w art. 7 k.p.k., a więc nie narusza granic swobodnej oceny oraz jest zgodna z doświadczeniem życiowym, nie zawiera też błędów natury faktycznej lub logicznej, zaś jej zakres został ustalony zgodnie z dyspozycją oraz art. 410 k.p.k. - wobec czego Sąd Okręgowy w pełni ją podzielił.

Wątpliwości Sądu Okręgowego nie budzi sprecyzowany przez Sąd Rejonowy przebieg oraz czasokres przestępnych zdarzeń, a także przypisana im kwalifikacja prawna. Aprobatę zyskały także i te ustalenia, które doprowadziły do zmian w opisie czynu zarzuconego oskarżonemu. Sama modyfikacja bez wątpienia mieściła się w ramach czasowych i została przeprowadzona z zachowaniem tożsamości zdarzenia określonego zarzutem aktu oskarżenia. W tym miejscu należy też zaznaczyć, że argumentacja oskarżonego dotycząca braku możliwości popełnienia przez niego czynów zabronionych w datach, w których przebywał na urlopie wypoczynkowym, czy też poświęcał się zajęciom służbowym lub przebywał na delegacjach nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem jego nieobecność w B., jak zauważył Sąd Rejonowy, nie wykluczała możliwości wypisania asygnat na drewno oraz zlecenia ich wypisania, czy też odbycia spotkania z W. K. (1). Wniosek ten jest zasadny tym bardziej, że w tym samym czasie oskarżony pełnił funkcje kierownicze, a zatem nie miał obowiązku składania szczegółowych sprawozdań, czy raportów dotyczących wykonywanych przez niego w trakcie tych zdarzeń czynności oraz odwiedzanych miejsc. Odnosząc się zaś do zdarzenia opisanego w pkt. 25 wyroku, słusznie Sąd Rejonowy zinterpretował nie dające się usunąć wątpliwości co do tego zdarzenia, na korzyść oskarżonego i w konsekwencji pominął z opisu czynu fakt przyjęcia przez oskarżonego korzyści majątkowej.

Sąd Okręgowy aprobuje także rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w zakresie wymierzonej oskarżonemu kary. Wynikająca z tej części wyroku dolegliwość pozostaje we właściwych proporcjach do stopnia zawinienia oraz społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów. W żadnym przeto razie nie można tu zasadnie stawiać zarzutu nadmiernej surowości czy też sprowadzenia wyroku wyłącznie do jego odwetowej roli. W tym kontekście zwraca uwagę fakt, że zastosowano względem oskarżonego instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności redukując tym samym dotkliwość wspomnianej sankcji.

Tym samym nie doszło do podzielenia żadnego z powołanych w apelacji obrońcy argumentów i uwzględnienia wyrażonych tam żądań.

Opłatę za postępowanie odwoławcze w stosunku do oskarżonego wymierzono na podstawie art. 8 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, zaś o kosztach procesu orzeczono na mocy art. 636 § 1 k.p.k.

Dariusz Gąsowski Sławomir Wołosik Marek Wasiluk

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij