Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ka 411/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-11-13
Data orzeczenia: 13 listopada 2014
Data publikacji: 6 października 2017
Data uprawomocnienia: 13 listopada 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział: II Wydział Karny
Przewodniczący: Andrzej Borek
Sędziowie: Waldemar Nycz
Mariusz Sztorc

Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Galej
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna: art. 437 § 2 kpk

Sygn. akt II Ka 411/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borek

Sędziowie: SSO Waldemar Nycz

SSO Mariusz Sztorc (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Galej

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie - Marioli Zarzyki - Rzucidło

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2014 r.

sprawy Ł. M., D. S. i P. C.

oskarżonych o przestępstwo z art. 158 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie VII Zamiejscowego Wydziału Karnegoz siedzibą w Leżajsku

z dnia 15 maja 2014, sygn. akt VII K 101/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w pkt. XV, XVII, XIX w ten sposób, że za podstawę wymiaru kary przyjmuje odpowiednio wobec oskarżonych Ł. M., D. S., P. C. – art. 158 § 1 kk w zw. z art. 58 § 3 kk,

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zwalnia oskarżonych Ł. M., D. S., P. C. od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt II Ka 411/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 maja 2014r. sygn. akt VII K 101/14 Sąd Rejonowy w Łańcucie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Leżajsku uznał oskarżonych: K. S., A. W., Ł. M., D. S. i P. C. za winnych tego, że:

1.  w dniu 01 grudnia 2013 roku w P. powiatu (...) działając wspólnie i w porozumieniu brali udział w pobiciu A. M. w ten sposób, że kopali pokrzywdzonego po całym ciele, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci stłuczenia powłok brzucha, stłuczenia kończyny dolnej lewej oraz bolesności palpacyjnej grzbietu dłoni prawej z obrzękiem, bolesności palpacyjnej, zasinienie przechodzące w kolor żółty niemalże całego uda lewego po stronie lewej przechodzące na całą powierzchnię uda lewego po stronie tylnej, zranienie skóry, bolesność palpacyjną ze zranieniem podudzia lewego, obrzęk i zaczerwienienie skóry, bolesność palpacyjna i zasinienie przechodzące w kolor żółty przedniej strony uda prawego, co spowodowało u w/w obrażenia ciała naruszające prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres trwający nie dłużej niż siedem dni, przy czym sposób działania sprawców i okoliczności powstania obrażeń narażały A. M. na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia skutku z art. 157 §1 kk,

ponadto K. S. i A. W. tego, że:

2. w nocy 17 listopada 2013 roku w P. powiatu (...), działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu D. O., kopiąc go nogami po ciele w wyniku czego doznał on złamania kości nosa bez przemieszczenia, krwiaka średnicy 3 cm podudzia lewego oraz bolesności kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający nie dłużej niż 7 dni, przy czym rodzaj obrażeń i ich umiejscowienie narażało D. O. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, to jest przestępstwa z art. 158 § 1 kk, i na podstawie wskazanych przepisów skazał:

– oskarżonego K. S. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 1 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- oskarżonego K. S. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 2 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego K. S. karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności .

Na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 2 kk warunkowo zawiesił wobec oskarżonego K. S. wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby 3 (trzech) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego.

- oskarżonego A. W. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 1 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- oskarżonego A. W. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 2 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego A. W. karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności .

Na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 2 kk warunkowo zawiesił wobec oskarżonego A. W. wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby 3 (trzech) lat, oddając go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego.

- oskarżonego Ł. M. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 1 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

- oskarżonego D. S. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 1 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

- oskarżonego P. C. za popełnienie wyżej opisanego w punkcie 1 czynu na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

Na podstawie § 2 ust. 3, § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn.zm.) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. J. z Kancelarii Adwokackiej w L. kwotę 664,40 /sześćset sześćdziesiąt cztery 40/100/ złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu K. S..

Na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonych: K. S., A. W. kwoty po 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz od oskarżonych: Ł. M., D. S. i P. C. kwoty po 120,00 (sto dwadzieścia) złotych na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłat, a na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił ich od uiszczenia wydatków, którymi obciążył Skarb Państwa.

Apelację od powyższego wyroku złożył Prokurator, zarzucając obrazę przepisów prawa materialnego art. 158§1 kk poprzez wymierzenie kary nieznanej ustawie.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części przez przyjęcie przy wymiarze kary wobec oskarżonych Ł. M., D. S. i P. C. kwalifikacji prawnej czynu z art. 158§1 kk w zw. z art. 58§3 kk.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja zasługuje na uwzględnienie.

Zasadne są jej zarzuty, gdyż w istocie Sąd I instancji skazując Ł. M., D. S. i P. C. za zarzucane im przestępstwo na karę ograniczenia wolności, pominął w podstawie prawnej wymiaru kary przepis art. 58 § 3 kk, zezwalający na orzeczenie takiej kary. Zwrócenia uwagi wymaga, iż ustawodawca za realizację znamion występku z art. 158 § 1 kk przewidział wyłącznie karę pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat. W oparciu o tę podstawę prawną nie jest zatem możliwie orzeczenie kary ograniczenia wolności. Nie oznacza to, iż kara tego rodzaju nie może być orzeczona. Przepis art. 58 § 3 kk pozwala bowiem na orzeczenie kary ograniczenia wolności (względnie grzywny), jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, a sprawca nie był uprzednio skazany za umyślny występek na karę pozbawienia wolności na czas powyżej 6 miesięcy pozbawienia wolności, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

W sytuacji Ł. M., D. S. i P. C. orzeczenie kary ograniczenia wolności jak uczynił to Sąd a quo było zatem możliwe, z tym że wymagało zastosowania wspomnianego przepisu art. 58 § 3 kk. Okoliczność ta została zresztą przyznana w uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego.

W tej sytuacji należało zmienić wyrok w zaskarżonej części i w podstawie prawnej wymiaru kary powołać art. 58 § 3 kk.

W pozostałej części zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy.

Z uwagi na rodzaj popełnionego uchybienia przez Sąd Rejonowy, na które nie mieli wpływu oskarżeni, Sąd Okręgowy, kierując się względami słuszności, na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił każdego z oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze na rzecz Skarbu Państwa.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 437 § 2 kpk, art. 449 kpk i art. 456 kpk orzeczono jak w wyroku.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij