Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: III K 642/13

Tytuł: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-06-02
Data orzeczenia: 2 czerwca 2015
Data publikacji: 9 marca 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział: III Wydział Karny
Przewodniczący: Katarzyna Balcerzak-Danilewicz
Sędziowie:
Protokolant: Joanna Płatek
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt III K 642/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz

Protokolant: Joanna Płatek

w obecności Prokuratora: Paweł Wilkoszewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 22 kwietnia, 25 czerwca, 12 sierpnia, 23 września, 28 października, 10 grudnia 2014 roku, 16 stycznia, 18 marca, 24 kwietnia, 02 czerwca 2015 roku

sprawy I. L. , c. T. i I. z d. G., ur. (...) w W.

oskarżonej o to, że:

1.  w dniu 11 kwietnia 2013 roku w W. na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulic (...), a skrzyżowaniem ulic (...), umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości – I badanie dało wynik 1,03 mg/l, II badanie 1,04 mg/l, III badanie 1,04 mg/l, IV badanie 0,85 mg/l oraz V badanie 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowała pojazdem mechanicznym m-ki (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej, przy czym popełniła zarzucany jej czyn będąc wcześniej dwukrotnie prawomocnie skazana wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 04 maja 2004 roku, sygn. akt III K 485/04 za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 17 sierpnia 2004 roku, sygn. akt III K 883/04 za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k.,

2.  w dniu 27 maja 2013 roku w W. na ul. (...), umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości – I badanie dało wynik 1,05 mg/l, II badanie 1,08 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowała pojazdem mechanicznym m-ki (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej, przy czym popełniła zarzucany jej czyn będąc wcześniej dwukrotnie prawomocnie skazana wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 04 maja 2004 roku, sygn. akt III K 485/04 za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 17 sierpnia 2004 roku, sygn. akt III K 883/04 za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 k.k.,

orzeka:

I.  oskarżoną I. L. w ramach zarzucanego jej w pkt. 1 części wstępnej wyroku czynu uznaje za winną tego, że w dniu 11 kwietnia 2013 roku w W. na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulic (...), a skrzyżowaniem ulic (...), umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości – I badanie dało wynik 1,03 mg/l, II badanie 1,04 mg/l, III badanie 1,04 mg/l, IV badanie 0,85 mg/l oraz V badanie 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowała pojazdem mechanicznym m-ki (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej, tj. popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje ją ---------------------------------------------------------------

II.  oskarżoną I. L. w ramach zarzucanego jej w pkt. 2 części wstępnej wyroku czynu uznaje za winną tego, że w dniu 27 maja 2013 roku w W. na ul. (...), umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości – I badanie dało wynik 1,05 mg/l, II badanie 1,08 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowała pojazdem mechanicznym m-ki (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej, tj. popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje ją -----------------------------------

III.  ustala, że czyny przypisane oskarżonej I. L. w pkt. I i II części dyspozytywnej wyroku, stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności ----------------------------------------------------------------------------------

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt. III kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie tj. od dnia 11 kwietnia 2013 roku do dnia 12 kwietnia 2013 roku oraz od dnia 27 maja 2013 roku do dnia 28 maja 2013 roku uznając, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, a tym samy uznaje karę pozbawienia wolności za wykonaną w wymiarze 4 (czterech) dni ----------------------------------------------

V.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonej środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 8 (ośmiu) lat----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K., Kancelaria Adwokacka w W., kwotę 1 356 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych plus VAT tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonej wykonywaną z urzędu, które nie zostało w całości ani w części uiszczone ------------------------------------------------------------------------

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych --------------------------------------------------------------------------------------

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij