Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: III RC 31/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2015-05-15
Data orzeczenia: 15 maja 2015
Data publikacji: 28 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: Jowita Sikorska
Sędziowie:
Protokolant: p.o. sekr. sądowego Anita Brodzik
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt IIIRC 31/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Jowita Sikorska

Protokolant p.o. sekr. sądowego Anita Brodzik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. w S.

sprawy z powództwa małoletnich S. D. i O. D. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego E. D.

przeciwko P. D.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego P. D. na rzecz małoletnich S. D. i O. D. z kwot po 300 złotych miesięcznie ustalonych w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Szczytnie dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie III RC 377/12 do kwot po 450 /czterysta pięćdziesiąt/ złotych miesięcznie na każdego z powodów tj. łącznie po 900 /dziewięćset/ złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów E. D., poczynając od dnia 01 maja 2015 r.,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego P. D. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Szczytnie kwotę 180 /sto osiemdziesiąt/ złotych tytułem kosztów sądowych za I instancję,

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z/

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku z klauzulą wykonalności doręczyć matce małol. pow.,

3.  za 21 dni.

S., 15 maja 2015 r.

Sygn. akt III RC 31/15

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów S. D. i O. E. D. wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich powodów z kwot po 300 zł. miesięcznie do kwot po 600 zł. miesięcznie na każde dziecko od pozwanego P. D.. W uzasadnieniu pozwu podała, iż od poprzedniego ustalenia wysokości alimentów upłynął okres ponad 2 lat, przez ten czas wzrosły koszty utrzymania dzieci, a ponadto ich matka musiała zaciągnąć kredyt na naprawę dachu, ponadto wzrosły opłaty za media i koszty opału. Przez ten okres czasu wzrósł także dochód pozwanego do kwoty 2600 zł. miesięcznie.

Pozwany P. D. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Alimenty na rzecz małoletnich powodów S. i O. D. zostały ustalone w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Szczytnie 19 grudnia 2012 r. w sprawie III RC 377/12 na kwoty po 300 zł. miesięcznie na każdego z powodów, taka kwota została także ustalona na rzecz pełnoletniej obecnie córki pozwanego K. D.. Wówczas strony mieszkały razem w mieszkaniu siostry matki powodów. E. D. zarabiała ok. 1400 zł. miesięcznie wraz z premią, dorabiała jako masażystka po 200-300 zł. miesięcznie. Najstarsza córka K. chodziła do liceum ogólnokształcącego, małoletni S. miał 12 lat i chodził do V klasy, zaś O. – 7 i uczęszczała do I klasy szkoły podstawowej. Matka powodów spłacała kredyt, którego rata wynosiła 260 zł. miesięcznie. Pozwany pracował w przedsiębiorstwie wodociągów i zarabiał netto ok. 1400 zł. miesięcznie oraz czasem otrzymywał premie, spłacał 4 kredyty w łącznej wysokości 1150 zł. miesięcznie, ponadto pozwany dorabiał u swojego ojca, gdzie osiągał dochód ok. 300 zł miesięcznie /dowód: dokumenty znajdujące się w aktach III RC 377/12/.

Wkrótce po sprawie alimentacyjnej pozwany wyprowadził się.

Aktualnie małoletni powodowie wraz z matką mieszkają nadal w mieszkaniu siostry swojej matki. Ich najstarsza siostra usamodzielniła się i wyprowadziła. Opłaty za media wynoszą ok. 350 zł. miesięcznie plus opał na zimę.

Małoletni S. ma 14 lat, uczęszcza do I klasy gimnazjum, od września br. zostanie umieszczony w ośrodku socjoterapii z powodu problemów wychowawczych polegających głównie na niechodzeniu do szkoły, opłata za wyżywienie w ośrodku będzie wynosiła 300 zł. miesięcznie.

Małoletnia O. ma 10 lat, chodzi do III klasy szkoły podstawowej, uczęszcza na dodatkowe nieodpłatne zajęcia sportowe.

Matka małoletnich nadal pracuje jako sprzedawca i zarabia netto 1079 zł. miesięcznie, podejmuje prace dorywcze jako masażystka, gdzie dorabia ok. 200 zł. miesięcznie. Spłaca kredyt zaciągnięty na remont dachu w ratach po 560 zł. miesięcznie /zaświadczenie o dochodach k. 20, umowa kredytowa k. 5, wyjaśnienia E. D. k. 21v/.

Pozwany P. D. po wyprowadzce od żony zamieszkał w budynku gospodarczym na działce swojego ojca w S.. Nadal pracuje w zakładzie wodociągów, obecnie zarabia netto ok. 1850 zł. miesięcznie, w kwietniu otrzymał dodatkowo ok. 1000 zł. z tytułu wczasów pod gruszą, w tej chwili nie pracuje już u swojego ojca, bo aktualnie nie ma dla niego pracy. Posiada własną działkę budowlaną, za którą opłaca podatek oraz rachunki za energię. Nadal spłaca różne pożyczki i karty debetowe zaciągnięte we wcześniejszym okresie /wyjaśnienia pozwanego P. D. k. 21v-22, zaświadczenie o dochodach k. 12, dowody przelewów na opłaty mediów i spłaty rat k. 13-19/.

W okresie na przełomie marca i kwietnia małoletni S. przebywał u ojca. Rodzice powodów podjęli decyzję, iż małoletni zamieszka z ojcem, aby zaczął chodzić do szkoły, jednak w chwili orzekania w przedmiotowej sprawie małoletni nie podjął realizacji obowiązku szkolnego, a przez ostatni tydzień nocował w mieszkaniu matki.

Pozwany od lutego br. nie płaci już alimentów na rzecz pełnoletniej córki.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie jest częściowo uzasadnione.

Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, sporządzonych w przepisanej formie i przez kompetentne organy, tym samym korzystających z domniemania prawdziwości /art. 244 kpc/ oraz na dowodzie z wyjaśnień stron, które w zasadniczych kwestiach były bezsporne. W sferze sporu pozostaje ocena usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów, możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego oraz zmiany jaka nastąpiła od poprzedniej regulacji wysokości alimentów.

Zgodnie z art. 133 § 1. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres i przedmiot obowiązku alimentacyjnego reguluje art. 135 zgodnie z którym:§ 1. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. § 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. § 3. Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Natomiast zmianę obowiązku alimentacyjnego określa przepis art. 138: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Od poprzedniej regulacji wysokości alimentów upłynął okres ponad 2 lat. Przez ten czas potrzeby dzieci wzrosły zarówno na skutek ich naturalnego rozwoju, jak i okoliczności, że obecnie uczęszczają do wyższych klas, a w przypadku S. do gimnazjum. Ponadto małoletnia O. chodzi także na dodatkowe zajęcia sportowe. Matka małoletnich powodów nie jest w stanie, przy swoich niewysokich dochodach, ponosić sama wszystkich wzrastających potrzeb powodów.

Przez ten okres zmieniła się także sytuacja rodziny, albowiem aktualnie matka małoletnich mieszka sama z dziećmi i sama ponosi wszystkie koszty utrzymania mieszkania, ponadto na remont dachu musiała zaciągnąć kredyt, którego rata spłaty w stosunku do jej dochodów jest bardzo wysoka i wynosi prawie połowę jej dochodów.

Jednocześnie sytuacja materialna pozwanego także zmieniła się. Prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, nie ponosi kosztów mediów oprócz podatku za działkę i rachunków za energię na tej działce /188 zł. rocznie podatek i ok. 90 zł co drugi miesiąc energia/. Jego dochody ze stosunku pracy w stosunku do poprzedniego okresu wzrosły, choć odpadły dochody z pracy u ojca, a ponadto odpadły mu koszty utrzymania najstarszej córki w wysokości 300 zł. miesięcznie. Tym samym pozwany może wyższe kwoty przeznaczyć na utrzymanie pozostałych dzieci. Pozwany oprócz alimentów w niewielkim stopniu pomaga w utrzymaniu powodów, od czasu do czasu przekazuje dodatkowe kwoty na odzież lub obuwie.

Wprawdzie w okresie przełomu marca i kwietnia br. małoletni S. zamieszkał z pozwanym, jednak ten „eksperyment” okazał się nieudany, małoletni nadal nie chodzi do szkoły i przeważnie przebywa w S..

Powód S. D. od września br. zamieszka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, za który odpłatność będzie wynosiła 300 zł. miesięcznie, jednak oprócz opłaty za wyżywienie, nadal trzeba będzie ponosić wszystkie inne koszty utrzymania małoletniego, takie jak opłaty za książki, pomoce naukowe, środki higieny, odzież i obuwie oraz koszty przyjazdów z R. do S. na okresy urlopowań. Tym samym koszty utrzymania małoletniego na pewno nie zmaleją z powodu jego pobytu w mos-ie.

Sąd oddalił powództwo ponad kwoty po 450 zł. miesięcznie na każdego z powodó, albowiem jest ono wygórowane w stosunku do możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Z tych względów na postawie powołanych przepisów Sąd orzekł jak w punktach I i II sentencji wyroku, o kosztach postanowił w oparciu o przepis art. 13 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zaś o rygorze natychmiastowej wykonalności – art. 333 par. 1 kpc.

III RC 31/15

z/

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu,

3.  z apelacją lub za 14 dni

S., 1.06.2015.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij