Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: IV K 33/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Lublinie z 2013-12-23
Data orzeczenia: 23 grudnia 2013
Data publikacji: 16 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział: IV Wydział Karny
Przewodniczący: do SO Joanna Przetocka
Sędziowie: Małgorzata Orzeł
Hieronim Pietrzyk

Protokolant:
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt IV K 33/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SR del. do SO Joanna Przetocka

Ławnicy: M. O., H. P.

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Kocka, sekr. sąd. Paweł Krupa, st. sekr.sąd. Sylwia Krupa, sekr. sąd. Agata Chorąży

przy udziale prokuratora: Jacka Lipińskiego, Doroty Brzozowskiej - Fałek

po rozpoznaniu w dniach: 3 kwietnia 2013 roku, 9 maja 2013 roku, 12 czerwca 2013 roku, 8 lipca 2013 roku, 9 lipca 2013 roku, 9 października 2013 roku, 7 listopada 2013 roku, 19 grudnia 2013 roku i 23 grudnia 2013 roku

sprawy:

G. H. , syna Z. i E. z domu L., urodzonego (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 listopada 2012 roku na skwerku przy ul. (...) w L., działając wspólnie i w porozumieniu ze sprawcą o nieustalonej tożsamości, w zamiarze dokonania zaboru w celu przywłaszczenia stanowiącego własność P. R. telefonu komórkowego marki N. (...) o wartości 1500 zł i bezpośrednio zmierzając do dokonania, które nie nastąpiło, użył wobec niego przemocy polegającej na zadawaniu pchnięć przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża oraz kopnięć i uderzeń pięściami w różne części ciała, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego lub średniego uszkodzenia ciała, jednak zamierzonego skutku nie zdołał osiągnąć z uwagi na interwencję funkcjonariuszy policji, przy czym czynu tego usiłował dokonać w ciągu pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności w rozmiarze co najmniej pół roku, odbytej za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 13 § l k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 158 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § l k.k.

1.  G. H. uznaje za winnego tego, że w dniu 15 listopada 2012 roku na skwerku przy ul. (...) w L., działając wspólnie i w porozumieniu ze sprawcą o nieustalonej tożsamości, wziął udział w pobiciu P. R. w ten sposób, że kopał go i uderzał pięściami w różne części ciała, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 k.k., przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu miesięcy i dwudziestu dni od odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i sześciu miesięcy orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie II K 810/04, odbytej w okresie od dnia 27 listopada 2008 roku do dnia 27 maja 2012 roku za umyślne przestępstwo podobne, to jest przestępstwo z art. 197 § 1 i 3 k.k., czym wyczerpał dyspozycję art. 158 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. i za to na podstawie art. 158 § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 15 listopada 2012 roku do dnia 10 lipca 2013 roku;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. B. kwotę 1.918,80 (tysiąc dziewięćset osiemnaście 80/100) złotych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za obronę oskarżonego świadczoną z urzędu;

4.  zasądza od G. H. rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe: 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz 248 (dwieście czterdzieści osiem) złotych tytułem zwrotu wydatków postępowania.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij