Niedziela 17 stycznia 2021 Wydanie nr 4710
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-20
Data orzeczenia:
20 stycznia 2014
Data publikacji:
29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2014
Sygnatura:
IX U 2010/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Mariola Łącka
Protokolant:
Joanna Metera
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin
(Dz. U. z 1983 r. Nr 5, poz. 32)
Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. z 1983 r. Nr 5, poz. 33)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 2010/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariola Łącka

Protokolant:

Joanna Metera

przy udziale: ./.

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania E. S. (S.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość renty

na skutek odwołania E. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 11 października 2013 r. Znak (...)-8/10

oddala odwołanie

Sędzia

Sygn.akt IX U 2010/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11.10.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił zastosowania przeliczników górniczych do renty pobieranej przez

E. S. ponieważ pobiera on rentę zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy wypadkowej z dnia 30.10.2002 r. i nie została ona wymieniona w art. 195 ustawy z dnia 17.12.1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a więc nie znajduje tu zastosowania art. 180 ust. 8 w/w ustawy emerytalnej.

Zastosowanie przeliczników górniczych do rent wypadkowych następowało na wniosek zainteresowanych od 01.11.1994 r. do 31.12.1998 r. zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30.06.1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Ubezpieczony odwołał się od tej decyzji i wniósł o jej zmianę i zastosowanie przelicznika 1,5 do okresów pracy górniczej.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo podniósł , że na mocy art. 195 ustawy

z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 01.01.1999 r. utracił moc art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.1994 r. o zmianie ustawy

o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku

z wypadkiem przy pracy z dnia 20.07.1967 r. do 06.01.1970 r. z przerwą od 10.05.1975 r. do 10.07.1975 r.

Obecnie renta ta jest obliczana na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r.

o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. t.j. z 2009 r.,

Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Na jej wysokość zaliczono ubezpieczonemu 147 miesięcy z przelicznikiem 1,3 %

i 153 miesiące z przelicznikiem 0,7 % i tak obliczona renta została podwyższona do 60 % podstawy wymiaru świadczenia.

Z niespornych między stronami 147 miesięcy składkowych, 86 miesięcy są to okresy pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.

Z dowodów złożonych w sprawie nie wynika by w okresie zatrudnienia od 1975 r. do

1980 r. wykonywał pracę pod ziemią jako dyspozytor.

W aktach rentowych ubezpieczonego brak jest jakichkolwiek dowodów, że praca górnicza była wykonywana w przodkach lub, że ubezpieczony był członkiem drużyny ratowniczej.

W dniu 08.07.2013 r. ubezpieczony złożył wniosek o ponowne obliczenie wysokości górniczej renty wypadkowej wskazując jako podstawę prawną art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 385), (akta rentowe).

W oparciu o powyższe Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd podziela pogląd organu rentowego, że z dniem 01.01.1999 r. w myśl art. 195 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440) nastąpiła utrata mocy obowiązującej art. 2-4 ustawy z dnia

30.06.1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz

o zmianie niektórych innych ustaw (D.U., Nr 84 poz. 385 oraz z 1997 r., Nr 30 poz. 164), a zatem na podstawie tych przepisów nie można było dokonać przeliczenia renty ubezpieczonego skoro wniosek o ponowne obliczenie renty na podstawie przepisów tej ustawy ubezpieczony złożył 08.07.2013 r.

Zgodnie z art. 180 ust. 8 ustawy z dnia 17.12.1998 r. do ustalenia wysokości świadczeń dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1, które zgłoszą wniosek o zastosowanie przeliczników do okresów pracy górniczej stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 lub 52.

Ubezpieczony nabył rentę na podstawie ustawy z dnia 23.01.1968 r. o zmianie ustawy

z dnia 28.05.1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. Potem to świadczenie było rewaloryzowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 01.02.1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczenie z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.

Następnie jako podstawę prawną tego świadczenia wskazano ustawę z dnia 01.02.1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

W tej sytuacji można przyjąć, że świadczenie pobierane przez ubezpieczonego jest świadczeniem, o którym mowa w art. 180 ust. 8.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 26.07.2005 r. stwierdził, że redakcja przepisu zawartego w art. 180 ust. 8 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że o zastosowanie przeliczników do okresów pracy górniczej mogą się ubiegać osoby uprawnione do wszystkich świadczeń wymienionych w ust. 1 tegoż artykułu w tym rent z tytułu niezdolności do pracy.

Zauważyć jednak należy, że wypłacana ubezpieczonemu renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy jest obliczana na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. z 2009 r., Nr 167 poz. 1322 ze zm.) i wynosi 60 % podstawy jej wymiaru.

Zatem nawet zastosowanie przelicznika 1,5 do 84 miesięcy, zaś do 61 miesięcy przelicznik 1,3 a nawet zastosowanie przelicznika 1,5 do 147 miesięcy nie spowoduje, że tak obliczone świadczenie będzie wyższe niż dotychczas pobierane skoro renta tak obliczona jest podwyższona do 60 % podstawy jej wymiaru. Na marginesie należy stwierdzić, że w aktach rentowych ubezpieczonego brak jest jakichkolwiek dowodów, że ubezpieczony posiada okresy pracy górniczej zaliczone z przelicznikiem 1,8 % a więc ubezpieczony nie udowodnił, że posiada okresy takiej pracy.

Ubezpieczony ma krótkie przepracowane okresy składkowe i zastosowanie przeliczników górniczych zgodnie z jego wnioskiem nie spowoduje wzrostu pobieranego świadczenia i nadal tak obliczone świadczenie jest niższe niż 60 % podstawy jego wymiaru.

Dlatego też Sąd na mocy art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie jako niezasadne.

Sędzia:

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.