Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: IX U 2025/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-15
Data orzeczenia: 15 stycznia 2014
Data publikacji: 16 września 2016
Data uprawomocnienia: 7 lutego 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział: IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: Mariola Łącka
Sędziowie:
Protokolant: Joanna Metera
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt IX U 2025/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariola Łącka

Protokolant:

Joanna Metera

przy udziale: ./.

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania S. S. ( S. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania S. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 18 października 2013 r. Znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury poczynając od dnia 16 sierpnia 2013r.

Sędzia

Sygn. akt IXU 2025/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18.10.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu S. S. ( S. ) prawa

do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku

z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ponieważ ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. nie udokumentował wymaganego 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Organ rentowy wskazał, iż jako takiej pracy nie uwzględnił zatrudnienia ubezpieczonego w (...) S.A. w okresie od dnia 11.09.1970r. do dnia 31.08.1992r., gdyż ubezpieczony był zatrudniony na stanowisku „ monter – spawacz ”, a więc

na stanowisku łączonym, przy czym każde ze stanowisk figuruje w innym dziale powołanego Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12.03.1983r.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany przez przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych podnosząc, iż przez cały okres swojej pracy pracował jako spawacz. Na rozprawie w dniu 15.01.2014r. ubezpieczony oświadczył,

iż domaga się przyznania prawa do świadczenia od daty złożenia wniosku.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn

jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony S. S. urodził się w dniu (...)

W dniu 16.08.2013r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 18.10.2013r., omówionej na wstępie.

Organ rentowy uznał za udowodniony na dzień 01.01.1999r. staż pracy w łącznym wymiarze 27 lat, 6 miesięcy i 22 dni, w tym żadnego okresu pracy w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony od dnia 11.09.1970r. do dnia 31.08.1992r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Przedsiębiorstwie (...)

w M. na stanowisku montera - spawacza ( świadectwo pracy z dnia 31.08.1992r.,

k.9 akt ZUS ).

Przedsiębiorstwo to zajmowało się wykonywaniem i remontem różnego rodzaju instalacji ( p.poż., c.o., wodnych, kanalizacyjnych itp. ) nadziemnych i podziemnych na terenie kopalń.

Ubezpieczony po ukończeniu szkoły zawodowej podjął pracę w tym Przedsiębiorstwie jako monter, a następnie w 1977r. został skierowany przez zakład pracy na kurs spawacza, który ukończył w dniu 28.04.1977r. ( kurs spawania gazowego ). Po zdobyciu uprawnień

w zakresie spawania jw. ubezpieczony został skierowany do pracy spawacza i pracę taką wykonywał aż do ustania zatrudnienia w tym Przedsiębiorstwie w dniu 31.08.1992r., również w okresach oddelegowania do pracy w Czechosłowacji od dnia 06.12.1988r. do dnia 15.11.1989r. oraz w ZSRR w M. od dnia 28.12.1990r. do dnia 02.11.1991r.

( tu ubezpieczony pracował przy zakładaniu sieci ciepłowniczej ). Ubezpieczony pracował

w brygadzie 5 osobowej i wykonywał wyłącznie, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, prace spawalnicze, bo taka była wówczas technologia prac.

Z tytułu wykonywania takiej pracy, na stanowisku spawacza, ubezpieczony otrzymywał mleko, dodatki za pracę w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony nie korzystał z urlopów bezpłatnych, w aktach osobowych dotyczących tego okresu pracy wykazany jest jeden dzień nieobecności nieusprawiedliwionej ubezpieczonego, to jest 24.05.1976r.

Z zapisów znajdujących się w książeczce spawacza ubezpieczonego wynika,

że uprawnienia w zakresie spawania gazowego ubezpieczony zdobył w dniu 28.04.1977r.,

a kolejne w zakresie spawania elektrycznego i następnie spoiną metodą mag w dniach 29.03.1982r. i 10.07.2009r.

W dniu 17.05.1996r. (...) S.A. w M. wystawiło ubezpieczonemu świadectwo wykonywania prac w warunkach szczególnych, w którym zawarło adnotację,

iż ubezpieczony w okresie zatrudnienia od dnia 11.09.1970r. do dnia 31.08.1992r. stale

i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę na stanowisku: montera, montera – spawacza wymienionym w Wykazie A, Dziale V i XIV, poz.1,12 pkt 7 i 9 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12.03.1983r. w sprawie określenia stanowisk pracy w resorcie górnictwa i energetyki,

na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony pracę spawacza stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał również w kolejnym okresie zatrudnienia, a mianowicie od dnia 01.09.1992r. do dnia 19.07.1996r. w (...) Sp. z o.o. w M. ( powstałej wskutek przekształcenia z dniem 01.09.1992r. (...) w M. ), która następnie z dniem 01.08.1995r. uległa przekształceniu w (...) S.A. z siedzibą w M. ( świadectwo pracy z dnia 19.07.1996r., akta ZUS ).

W powyższych okresach zatrudnienia razem z ubezpieczonym pracowali K. G. ( zatrudniony w (...) przez około 40 lat do 1991r. ), T. L. ( pracował w (...),

a następnie powstałych wskutek jego przekształcenia Spółkach (...)

i (...) od 1968r. do 1998r. ) i J. M. ( zatrudniony w (...) od 1956r.

do 1992r. jako kierownik budowy, kierownik grupy robót, kierownik wydziału montażowego). T. L. i J. M. byli przełożonymi ubezpieczonego.

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt rentowych ubezpieczonego, akt osobowych ubezpieczonego z okresu jego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) i (...) S.A., adnotacji w książeczce spawacza, zeznań świadków K. G., T. L.

i J. M. oraz zeznań ubezpieczonego – protokół rozprawy z dnia 15.01.2014r.

min. 00:09:29 – 00:41:51.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w sprawie jest, że ubezpieczony w dniu 05.07.2013r. ukończył wiek emerytalny 60 lat, na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany co najmniej 25 letni okres składkowy i nieskładkowy, nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia warunek prawa do emerytury o jakim mowa w art. 184 pkt.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS ( t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm ), to jest czy na dzień 01.01.1999r. posiada 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony od zdobycia uprawnień w zakresie spawania gazowego, to jest

od dnia 29.04.1977r. do dnia 31.08.1992r. będąc zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w M. faktycznie stale i w pełnym wymiarze

czasu pracy wykonywał prace w warunkach szczególnych wymienione w Wykazie A,

Dziale XIV, poz.12, to jest „ prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym

i atomowodorowym ” .

Prace takie, zdaniem Sądu, ubezpieczony wykonywał również w kolejnym okresie zatrudnienia, a mianowicie w firmie (...) Sp. z o.o. w M. od dnia 01.09.1992r. do dnia 19.07.1996r.

Ubezpieczony świadczył w powyższym okresach zatrudnienia wyłącznie prace spawalnicze w sytuacji, gdy taka była wówczas technologia prac, miał do tych prac wymagane uprawnienia, które zresztą stale podnosił.

Ustalając to Sąd oparł się na dokumentacji zawartej w aktach organu rentowego, aktach osobowych dotyczących wymienionych wcześniej okresów zatrudnienia ubezpieczonego, adnotacjach zawartych w książeczce spawacza ubezpieczonego. Sąd oparł się również na zeznaniach świadków K. G., T. L. i J. M., którzy pracowali razem z ubezpieczonym i stąd byli bezpośrednimi świadkami wykonywanej przez niego pracy, a także na zeznaniach ubezpieczonego. Zeznaniom tym Sąd dał wiarę, gdyż były one rzeczowe, logiczne, zasadniczo ze sobą zgodne, korespondujące z treścią powołanej w sprawie dokumentacji, nie były też kwestionowane przez organ rentowy.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd stwierdził, iż ubezpieczony spełnia wszystkie niezbędne przesłanki prawa do świadczenia na podstawie z art.184 w związku z art.32 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z § 4 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ( Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm. ), gdyż po zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresów zatrudnienia wyszczególnionych na wstępie rozważań, ubezpieczony posiada również na dzień 01.01.1999r. wymagany 15- letni okres takiej pracy i stąd

z mocy art.477 14§2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury od dnia 16.08.2013r., to jest od daty złożenia wniosku

o świadczenie, zgodnie z tak sprecyzowanym żądaniem ubezpieczonego.

Sędzia

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij