Sobota 06 marca 2021 Wydanie nr 4758
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Brzesku z 2016-04-11
Data orzeczenia:
11 kwietnia 2016
Data publikacji:
29 listopada 2018
Sygnatura:
II K 714/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jaromierz Sobusiak
Protokolant:
starszy protokolant Maria Nawalaniec
Hasła tematyczne:
Kara
Podstawa prawna:
art. 85 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt : II K 714/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia: 11 kwietnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Brzesku w Wydziale II Karnym w składzie :

Przewodniczący : SSR Jaromierz Sobusiak

Protokolant : starszy protokolant Maria Nawalaniec

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzesku: A. L.

po rozpoznaniu dnia: 11/04/2016r.

sprawy skazanego:

T. R.

s. E. i W. zd. T.

ur. (...) w K.

skazanego wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 10.08.1983r. sygn. akt VI K 376/82, za przestępstwa z art. 215 § 1kk na kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 25.000zł oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 10.000zł

przy orzeczeniu kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 25.000zł

2.  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. z dnia 07.11.1985r. sygn. akt VIII K 766/85 za przestępstwo z art. 203 § 1kk w zw. z art. 60 § 1kk w zw. z art. 58kk popełnione w dniu 09.05.1985r na karę 3 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 60.000zł

3.  Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 27.05.1993r. sygn. akt II K 546/92, za przestępstwo z art. 11 § 1kk w zw. z art. 208 kk popełnione w dniu 09.06.1992r na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 4.000000zł

4.  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 02.07.2002r. sygn. akt II K 1005/01, za przestępstwo z art. 279 § 1kk popełnione w nocy z 12/13.07.2001r na karę 1 roku pozbawienia wolności

5.  Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 29.11.2007r. sygn. akt III K 1353/07, za przestępstwa:

a) z art. 13 § 1kk w zw. z art. 279 § 1kk przy zast. art. 64§ 1kk popełnione w dniu 23.03.1996r na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 10 złotych każda

b) z art. 209 § 1kk w zw. z art. 91 § 1kk popełnione w okresie od sierpnia 1997r do 30.05.2000r, od 27.10.2000r do marca 2003r i od 01.01.2004r do listopada 2006r na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

przy orzeczeniu kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, co do której postanowieniem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 04.05.2012r zarządzono jej wykonanie.

6.  Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 29.07.2011r. sygn. akt XI 234/11, za przestępstwo z art. 291 § 1kk popełnione w październiku 2009r na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda co do której to kary pozbawienia wolności postanowieniem z dnia 15.07.2015r zarządzono jej wykonanie.

7.  Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28.10.2011r. sygn. akt III K 650/11 za przestępstwo z art. 291 § 1kk popełnione w okresie od 17.04.2011r do 12.05.2011r na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych po 10 złotych każda, co do której to kary pozbawienia wolności postanowieniem z dnia 17.12.2015r zarządzono jej wykonanie.

8.  Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 24.03.2014r sygn. akt II K 821/13, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 04.07.2014r sygn.. akt II Ka 297/14 za przestępstwa:

a) z art. 279 § 1kk popełnione w dniu 26.08.2013r na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 120 stawek dziennych po 20 złotych każda

b) z art. 279 § 1kk popełnione w dniu 26.08.2013r na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych każda

c) z art. 278 § 1kk popełnione w dniu 26.08.2013r na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych po 20 złotych każda

przy orzeczeniu kary łącznej 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 20 złotych każda

w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

I.  Na mocy art. 576 § 1 kpk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396) rozwiązuje karę łączną orzeczoną wobec skazanego T. R. wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 29.11.2007r. sygn. akt III K 1353/07

II.  Na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396) w miejsce jednostkowych kar orzeczonych wyrokami :

1)  Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 29.11.2007r. sygn. akt III K 1353/07 w zakresie kary pozbawienia wolności wymienionej 5a i Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 02.07.2002r. sygn. akt II K 1005/01 wymierza skazanemu T. R. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

2)  Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 29.07.2011r. sygn. akt XI 234/11 i Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28.10.2011r. sygn. akt III K 650/11 wymierza skazanemu T. R. karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 140 (sto czterdzieści) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda

3)  Na mocy art. 572 kpk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396) umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych w sprawach z wyroków:

- Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 10.08.1983r. sygn. akt VI K 376/82

- Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. z dnia 07.11.1985r. sygn.

akt VIII K 766/85

- Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 27.05.1993r. sygn. akt II K 546/92

- Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 24.03.2014r sygn. akt II K 821/13

III.  Na mocy art. 576§ 1 kpk pozostawia do odrębnego wykonania pozostałe rozstrzygnięcia wyroków objętych niniejszym wyrokiem łącznym

IV.  Na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonych w pkt II kar łącznych pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy odbycia kar:

- z wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w sprawie II K 1005/01 od 11.12.2001r do 21.12.2002r oraz od 13.07.2001r do 02/07/2002r

- z wyroku Sądu Rejonowego Kraków – Z. w K. w sprawie II K 1353/07 od 16.02.2007r do 04.06.2007r oraz od 07.10.2013r do 21.06.2015r

V.  Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. J. P. kwotę 295,20zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu skazanemu T. R.

VI.  Na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego w całości z obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych

Sygn. akt II K 714/15

UZASADNIENIE

Wyroku łącznego z dnia 11 kwietnia 2016r

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział II Karny ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 10.08.1983r. sygn. akt VI K 376/82 T. R. został skazany za przestępstwa z art. 215 § 1kk na kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 25.000zł oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 10.000zł

przy orzeczeniu kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 25.000zł

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. z dnia 07.11.1985r. sygn. akt VIII K 766/85 T. R. został skazany za przestępstwo z art. 203 § 1kk w zw. z art. 60 § 1kk w zw. z art. 58kk popełnione w dniu 09.05.1985r na karę 3 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 60.000zł

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpis wyroku k.49-51

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 27.05.1993r. sygn. akt II K 546/92, T. R. został skazany za przestępstwo z art. 11 § 1kk w zw. z art. 208 kk popełnione w dniu 09.06.1992r na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 4.000000zł

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpis wyroku k.43-46

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 02.07.2002r. sygn. akt II K 1005/01 T. R. został skazany za przestępstwo z art. 279 § 1kk popełnione w nocy z 12/13.07.2001r na karę 1 roku pozbawienia wolności

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpis wyroku k.22-23

Wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 29.11.2007r. sygn. akt III K 1353/07 T. R. został skazany za przestępstwa:

a) z art. 13 § 1kk w zw. z art. 279 § 1kk przy zast. art. 64§ 1kk popełnione w dniu 23.03.1996r na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 10 złotych każda

b) z art. 209 § 1kk w zw. z art. 91 § 1kk popełnione w okresie od sierpnia 1997r do 30.05.2000r, od 27.10.2000r do marca 2003r i od 01.01.2004r do listopada 2006r na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

przy orzeczeniu kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, co do której to kary pozbawienia wolności postanowieniem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 04.05.2012r zarządzono jej wykonanie.

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpis wyroku k.24-46

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 29.07.2011r. sygn. akt XI 234/11 T. R. został skazany za przestępstwo z art. 291 § 1kk popełnione w październiku 2009r na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda, co do której to kary pozbawienia wolności postanowieniem z dnia 15.07.2015r zarządzono jej wykonanie.

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpis wyroku k.31

Wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28.10.2011r. sygn. akt III K 650/11 T. R. został skazany za przestępstwo z art. 291 § 1kk popełnione w okresie od 17.04.2011r do 12.05.2011r na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych po 10 złotych każda, co do której to kary pozbawienia wolności postanowieniem z dnia 17.12.2014r zarządzono jej wykonanie.

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpis wyroku k.27-30

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 24.03.2014r sygn. akt II K 821/13, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 04.07.2014r sygn. akt II Ka 297/14 T. R. został skazany za przestępstwa:

a) z art. 279 § 1kk popełnione w dniu 26.08.2013r na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 120 stawek dziennych po 20 złotych każda

b) z art. 279 § 1kk popełnione w dniu 26.08.2013r na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 20 złotych każda

c) z art. 278 § 1kk popełnione w dniu 26.08.2013r na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych po 20 złotych każda

przy orzeczeniu kary łącznej 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 20 złotych każda

dowód:

- dane z Krajowego Rejestru Karnego k.18

- odpisy wyroków k.32-35

Pismem z dnia 01.12.2015r skazany T. R. wniósł o wydanie wyroku łącznego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk o treści obowiązującej od dnia 01 lipca 2015r jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 (85 § 2 kk)

Przepisy te zmieniły treść art. 85kk, obowiązującą do dnia 30.06.2015r, zgodnie z którym Sąd orzekał karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Sąd brał wówczas za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Ponieważ zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 20.03.2015r) przepisów rozdziału IX kk (stanowiącego o zasadach łączenia kar i środków karnych) w wersji obowiązującej po dniu 01.07.2015r nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, należy stwierdzić co następuje:

wobec faktu, iż wszystkie wyroki przeciwko T. R. zapadły przed datą 01.07.2015r, przesłanki do orzekania wobec niego wyroku łącznego należało ocenić w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30.06.2015r

Uwzględniając więc powyższe Sąd stwierdził, że do wydania wyroku łącznego kwalifikują się

1.  po pierwsze:

a)  kara 2 lat pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 29.11.2007r. sygn. akt III K 1353/07 za przestępstwo z art. 13 § 1kk w zw. z art. 279 § 1kk przy zast. art. 64§ 1kk popełnione w dniu 23.03.1996r

b)  kara 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 02.07.2002r. sygn. akt II K 1005/01 za przestępstwo z art. 279 § 1kk popełnione w nocy z 12/13.07.2001r

albowiem pierwszy wyrok skazujący odnoszący się do tych przestępstw zapadł w dniu 02.07.2002r (sprawa II K1005/01) a oba te przestępstwa skazany popełnił przed tą datą

2.  po drugie

a)  kara 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych każda orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 29.07.2011r. sygn. akt XI 234/11 za przestępstwo z art. 291 § 1kk popełnione w październiku 2009r

b)  kara 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 80 stawek dziennych po 10 złotych każda orzeczona Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28.10.2011r. sygn. akt III K 650/11 za przestępstwo z 291 § 1kk popełnione w okresie od 17.04.2011r do 12.05.2011r

albowiem pierwszy wyrok skazujący odnoszący się do tych przestępstw zapadł w dniu 29.07.2011r (sprawa XI 234/11) a oba te przestępstwa skazany popełnił przed tą datą

W przypadku pozostałych skazań T. R., brak podstaw do objęcia ich wyrokiem łącznym, skoro np. ostatnie przestępstwa, jakich się dopuścił (sprawa II K 821/13 Sądu Rejonowego w Brzesku), zostały popełnione przez niego już po wydaniu przedostatniego wyroku, jaki przeciwko niemu zapadł (sprawa III K 650/11 Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach). W konsekwencji w tym zakresie Sad na mocy art. 572 kpk umorzył postepowanie w przedmiocie objęcia ich wyrokiem łącznym.

Konsekwencją uznania, że zachodzą podstawy do objęcia wyrokiem łącznym skazań za przestępstwo z art. 13 § 1kk w zw. z art. 279 § 1kk przy zast. art. 64§ 1kk (sprawa III K 1353/07 Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach) i a za czyn objęty wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 02.07.2002r. sygn. akt II K 1005/01 stała się konieczność rozwiązania kary łącznej orzeczonej wobec T. R. wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 29.11.2007r. sygn. akt III K 1353/07.

Ponieważ godnie natomiast z treścią art. 86 § 1kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa do ich sumy, należy stwierdzić, że kary łączne orzekane przez sąd w przedmiotowym postępowaniu mogły zawierać się w granicach

- od 2 lat (absorpcja) do 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności (kumulacja) w przypadku skazań za przestępstwa wskazane w pkt. 1

- od 1 roku (absorpcja) do 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności (kumulacja) w przypadku skazań za przestępstwa wskazane w pkt. 2

Ustalając wymiar kary łącznej Sąd w całości podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny chociażby w orzeczeniach z dnia 17.12.2009r sygn. akt II AKa 230/09 KZS 2010/2/37 czy 15.01.2009r sygn. akt II Aka 207/08, w których wskazano, że orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, gdyż wymiar kary łącznej zależy do stopnia związku przedmiotowego i podmiotowego zbiegających się przestępstw czy że kara łączna w wyroku łącznym nie musi tworzyć sytuacji korzystniejszej dla skazanego od istniejącej.

Kara łączna nie może być traktowana jako narzędzie łagodzenia kar. Nie można bowiem przyjąć, by popełnienie większej liczby przestępstw było okolicznością łagodzącą.

Uwzględniając powyższe zatem Sąd orzekł wobec skazanego T. R. kary

- 2 lat pozbawienia wolności za przestępstwa wskazane w pkt. 1

- 1 roku i 4 miesięcy lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 140 stawek dziennych po 10 złotych każda za przestępstwa wskazane w pkt. 2

Orzekając wobec T. R. karę za przestępstwa wskazane w pkt. 1, Sąd tylko i wyłącznie dlatego zastosował wobec niego zasadę absorpcji, ponieważ wydanie przedmiotowego wyroku łącznego w tym zakresie de facto pogorszyło jego sytuację (skoro wykonując odrębnie kary z wyroków III K 1353/07 i II K 1005/01 miałby do odbycia 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności, po wydaniu przedmiotowego wyroku wymiar ten zwiększa mu się o 2 miesiące (wykonanie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 209 § 1kk, objęte wyrokiem III K 1353/07)

Orzekając wobec T. R. karę za przestępstwa wskazane w pkt. 2, Sąd uznał, że brak jest podstaw do zastosowania wobec niego zasady absorpcji. Skazany w obu wskazanych sprawach (XI 234/11 i III K 650/11) dopuścił się po raz kolejny popełnienia przestępstw przeciwko mieniu. Chociażby z tego powodu brak jest podstaw do traktowania go na równi z tymi skazanymi, którzy sporadycznie weszli w konflikt z prawem. Poza tym należy mieć na uwadze, że ujawnione okoliczności popełniania przez skazanego kolejnych występków świadczą o znacznej społecznej szkodliwości całokształtu jej zachowań i demoralizacji jego osoby, braku refleksji nad swoim zachowaniem czego dowodem jest chociażby skazanie go w ostatnim prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu – sprawa II K 821/13 Sądu Rejonowego w Brzesku. Należy ponadto nadmienić, że nadesłana przez Zakład Karny opinia wskazuje na umiarkowaną prognozę kryminalistyczną co do jego osoby.

Na mocy powołanego przepisu Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. J. P. kwotę 295,20zł tytułem nieopłaconej obrony z urzędu udzielonej skazanej.

Na powyższą sumę składają się kwota 240zł za przeprowadzone postępowanie sądowe w przedmiocie wyroku łącznego (zgodnie z § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r w sprawie opłat za czynności adwokackie - Dz. U. poz. 1800 z 2015r), która to kwota została powiększona o podatek VAT w wysokości 23% dając końcową kwotę 295,200zł

Na mocy art. 577 kpk Sąd orzekł o zaliczeniu skazanemu na poczet orzeczonych kar łącznych okresów odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności

Sąd zwolnił skazanego z obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Sąd uznał, że w sytuacji, gdy nie posiada on stałych dochodów, nie byłby w stanie wywiązać się z obowiązku ich uiszczenia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.